Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

ČITATEĽSKÁ DIELŇA – S Osmijankom v Somárovciach – 4.A

Niekedy máme pocit, že musíme utiecť z reality do sveta fantázie a ilúzií. Urobili sme to. Vybrali sme sa do krajiny Somárovce, v ktorej vládla čistá hlúposť a platilo heslo: S hlúposťou ďalej zájdeš. Prostredníctvom humorne ladeného textu Kristy Bendovej a jej literárneho hrdinu Osmijanka sme spoznávali dobrodružstvá obyvateľov tohto netradičného mesta. K čitateľským zážitkom sa pridalo niekoľko úloh.

Žiaci vyhľadávali informácie v texte, lokalizovali myšlienku textu, ktorá je dôležitá na porozumenie jeho významu. Interpretovali informácie, nachádzali súvislosti medzi nimi, hodnotili obsah, textové prvky, kriticky hodnotili prečítaný text, jeho obsah, formu, jazykové prostriedky vrátane autorkinho osobného pohľadu. Tvorivá čitateľská dielňa podporovala rozvoj kľúčových jazykových kompetencií, rozvíjala čítanie a písanie s porozumením. Formovala súbor vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na percepciu umeleckého textu, jeho analýzu. Analytické a interpretačné schopnosti si deti trénovali pri zostavovaní osnovy prečítaného textu, určovaní hlavnej myšlienky, pri prerozprávaní obsahu prečítaného, vyjadrovali svoje pocity a zážitky z prečítaného, vyhľadávali a identifikovali hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy. V závere  hodnotili postavy literárneho diela, opisovali ich vzájomný vzťah.

Prostriedkami na realizáciu boli pojmové mapy, akrostich, 5-riadkový príbeh, brainstorming, voľné písanie, STOP-čítanie s predpoveďami, či párové čítanie: spravodajca-poslucháč. Tvorivý prístup k čítaniu cez netradičné prostriedky deti veľmi zaujal, vzbudil ich záujem o umeleckú literatúru, podporil estetické cítenie a vnímanie cez vlastné zážitky pri práci s textom. Ilustrované čítanie príbehu či obrázková osnova, vlastné výtvarné činnosti nadväzujúce na obsah textu - emocionálne motivovali k zažívaniu pocitu úspechu. V závere čitateľskej dielne, si každý žiak výtvarne spracoval Osmijanka, jeho verného kamaráta Osmidunča a tak zavŕšil svoju tvorivú aktivitu.

PaedDr. M. Čákyová

 

Fotoalbum:

 

       

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria