Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Vzdelávací program JA A PENIAZE

V tomto školskom roku budeme na 1.stupni našej základnej školy realizovať zaujímavý vzdelávací program, ktorý ponúka nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.  Je zameraný na efektívnu podporu finančného vzdelávania žiakov. Program rozvíja schopnosti detí orientovať sa vo sfére peňazí, učí ich chápať potrebu zabezpečovania peňazí na uspokojovanie životných potrieb, vedie ich k prijímaniu finančných rozhodnutí a k finančnej zodpovednosti. Vzdelávací program JA A PENIAZE bude prirodzenou súčasťou rôznych predmetov, prostredníctvom zaujímavých aktivít a úloh sa budú aplikovať jednotlivé témy do vyučovania slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, prírodovedy či matematiky. Opodstatnenosť takéhoto vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca i rodiny v spoločnosti. Obsah programu a jeho ciele nadväzujú na aktuálny Národný štandard finančnej gramotnosti. Počas tohto vzdelávania si žiaci priebežne vytvárajú portfólio materiálov, ktoré bude odzrkadľovať ich vývoj a pokrok v oblasti finančnej gramotnosti. Bude zvyšovať ich motiváciu, uľahčí opakovanie a utvrdzovanie poznatkov, zabezpečí logickú nadväznosť a prepojenie jednotlivých tém. Tí najšikovnejší a najaktívnejší žiaci z jednotlivých tried získajú na konci školského roka certifikát od vzdelávacej organizácie JA Slovensko.

Koordinátor vzdelávacieho programu: PaedDr. M. Čákyová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria