Navigácia

Streda 20. 10. 2021

Počet návštev: 7886327

Novinky

Otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2.septembra o 08.00 h na terase školy. Po rozdelení žiakov sa prváci s rodičmi pod vedením pani učiteliek presunú do tried, kde dostanú úvodné informácie od triednych pani učiteliek a pani vychovávateliek. Do budovy budú vstupovať s prekrytými dýchacími cestami. Pre žiakov 2. až 9. ročníka sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach.

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

vo štvrtok 2. septembra 2021 sa otvoria brány škôl a výnimkou nebude ani naša škola. Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 17.08.2021 (Školský semafor v školskom roku 2021/202, znenie ktorého nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, resp. https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf) sa školské vyučovanie bude riadiť prísnymi protiepidemickými opatreniami uvedenými v tomto dokumente ako aj v usmerneniach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Všetky potrebné informácie Vám budú poskytované prostredníctvom triednych učiteľov. Naša škola tak ako v predchádzajúcom školskom roku je pripravená na poskytovanie kvalitnej výučby za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Pevne verím, že spoločnými silami, vzájomným rešpektom a odovzdávaním potrebných informácií zvládneme aj tento školský rok tak, ako tomu bolo v tom predchádzajúcom.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

 

OZNAM PRE RODIČOV

OD 1.8.2021 sa ruší plošné poskytovanie obedov zadarmo.  Okruh detí, na ktoré sa aj naďalej bude poskytovať dotácia na stravu sú deti v hmotnej núdzi, v životnom minime a nová skupina detí, kde rodičia si nemôžu uplatniť daňový bonus. Rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, predložia vyplnené čestné prehlásenie (tlačivo čestné vyhlásenie), ktoré je potrebné doručiť do Základnej školy, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice najneskôr do 14.7.2021. V prípade, že nemáte možnosť si uvedené tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii v škole na stolíku vo vestibule do budovy školy.

Lesná škola v Leviciach

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia kompetentných orgánov nie je potrebné sa od 3. mája 2021 preukazovať testom na ochorenie COVID-19 ani žiadnou výnimkou. Celý text nájdete na https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/ . Vláda SR schválila rozdelenie okresov od 3. mája 2021, na jeho základe bola aktualizovaná aj mapa COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Mapu v interaktívnej podobe zverejnilo MŠVVaŠ SR.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

Dňa 26.04.2021 vstúpi do platnosti Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým sa postupne obnovuje školské vyučovanie (celé znenie na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/ ). V praxi to znamená, že v našej škole začne v pondelok 26.04.2021 vyučovanie pre 5. až 9. ročník. Ročníky 1 až 4 samozrejme pokračujú v prezenčnej výučbe tak ako doposiaľ. O organizácii činností Vás budú informovať Vaše triedne učiteľky.

Zároveň Vás informujem, že s účinnosťou od 26.04.2021 sa prekrytie horných dýchacích ciest pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu bude riadiť v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 175/2021 (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf). Z uvedeného vyplýva, že pedagogickí, a odborní zamestnanci ako aj všetci žiaci majú možnosť nahradiť respirátor použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Naďalej je potrebný najviac 7-dňový test napr. pre rodičov žiakov ZŠ a zamestnancov škôl. Test potrebujú aj žiaci 5. až 9. ročníka a ich zákonní zástupcovia (jeden z rodičov). Odberné miesta a časy sú zverejnené na www.levice.sk.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

aj tento (ako každý) rok prišiel čas, kedy sa z predškolákov stanú školáci a Vy sa budete musieť rozhodnúť, na ktorú školu svoje dieťa prihlásite na zápis do 1. ročníka (oficálne informácie na https://www.levice.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=326363). Viem, že často to nie je jednoduchá úloha vybrať tú správnu školu, pretože každá poskytuje niečo, čo možno na inej absentuje. Preto považujem za fér napísať, že žiadna nie je najlepšia, niektoré sú však pre Vás prijateľnejšie ako iné. Vybrať si musíte sami, my však vieme podať akékoľvek informácie o našej škole, aby ste si vedeli správne vybrať. Tých faktorov, na základe ktorých sa rozhodujete, je mnoho – od odporúčaní rodiny, známych, cez vzdialenosť od domu až po ponuku mimoškolských činností. Žiaľ, v súčasnosti sa neuskutoční ani Deň otvorených dverí, ktorý by Vám atmosféru školy hmatateľne priblížil, preto sa v najbližších dňoch pokúsime našu školu predstaviť inými formami, aby sme aspoň časť atmosféry mohli preniesť do Vašich domovov.

Povesť školy sa nedá vybudovať za krátky čas, avšak trúfam si povedať, že 33 rokov od otvorenia našej „šestky“ bol dostatočne dlhý čas, aby sme si povesť vytvorili – predovšetkým kvalitnou prácou, ľudským prístupom, športovými aktivitami, inkluzívnym vzdelávaním, moderným prístupom k vyučovaniu cudzích jazykov, informatike, prírodovedných aj spoločenskovedných predmetoch, alebo mimoriadnymi výsledkami v rôznych krajských či celonárodných súťažiach. Za kvalitu vzdelávania v škole hovoria predovšetkým tieto ukazovatele, nemenej dôležitá je však aj činnosť Školského klubu detí či kvalita stravovania v školskej jedálni.  

Som presvedčený, že naša škola ponúka harmonické prostredie, kde sa môže rodič spoľahnúť ako na kvalitu vzdelania tak aj na profesionálny a ľudský prístup celého personálu.

Pokiaľ sa chcete o našej škole dozvedieť viac, sledujte náš web https://www.6zslevice.sk/ , kde v najbližšom období umiestnime aktuálne informácie nielen o škole, ale aj o spôsobe prihlasovania, resp. o iných aktuálnych udalostiach súvisiacich so vzdelávaním v tejto neľahkej dobe. Elektronicky môžete Vaše dieťa prihlásiť na https://6zslevice.edupage.org/register/

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

ROZHOVOR pre spravodajský portál www.mylevice.sme.sk

Základná škola Saratovská 85 Levice – líder vzdelávania v Levickom okrese ...

 

2 % pre školu – podporte svoje deti

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci,

aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svoje dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole, Saratovská ul. 85 v Leviciach, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. V prípade, že sa rozhodnete darovaním uvedených 2% podporiť našu školu, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je k dispozícii na stiahnutie tu, postup vyplnenia nájdete tu. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte prosím chýbajúce údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Následne obe tlačivá prosím doručte osobne (alebo prostredníctvom inej osoby) do školy, priamo na daňový úrad alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa jeho triednemu učiteľovi a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

ÚDAJE:

Názov: Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 361 018 77

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Stiahnuť dokumenty

Levice, 18. február 2021                                                                                          PaedDr. Peter Kriška, PhD., v.r.

                                                                                                                                                 riaditeľ školy

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nachádza materiál Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021 - https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/, v ktorom sa nachádzajú všetky dostupné informácie o spôsobe návratu do školy, ako aj možnosti ďalšieho vývoja situácie v školách.

Podmienky otvorenia a činnosti v našej škole od 08.02.2021 sú nasledovné:

Výchovno-vzdelávacia činnosť bude zabezpečená pre ISCED 1 (1. - 4. ročník) prezenčnou formou v prípade tých žiakov, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca má negatívny test na ochorenie COVID-19 a odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 8a uvedeného materiálu). 

Výchovno-vzdelávacia činnosť pre určených žiakov ISCED 2 (žiaci neklasifikovaní v 1. polroku školského roka 2020/2021, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania) bude zabezpečená v povolených skupinách (max. 5 žiakov a 1 vyučujúci). Pre ostatných platí naďalej dištančné vzdelávanie.

Prevádzka školy je od 07.00 h do 16.00 h (len v prípade nevyhnutnosti max. do 17.00 h).

Prvý nástup do školy dňa 08.02.2021 je realizovaný pri obidvoch vstupoch do budovy za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení tak, aby bolo umožnené odovzdať zákonným zástupcom vyhlásenia o bezinfekčnosti a realizovať ranný filter pre žiakov vstupujúcich do objektu školy. Každodenný ranný zdravotný filter sa bude realizovať od ďalšieho dňa (09.02.2021) pri obidvoch vstupoch do budovy tak, aby bol umožnený vstup len osobám nevykazujúcim znaky infekčného ochorenia. Realizovať sa bude dezinfekcia rúk a náhodné meranie teploty bezdotykovým teplomerom. Vstup do areálu školy je pre cudzie osoby zakázaný, výnimku tvoria osoby sprevádzajúce žiakov ISCED1, ktorí sa nachádzajú v Školskom klube detí.  Vstup do budovy školy je povolený len zamestnancom školy od 06.00 h, žiakom ISCED1 od 07.00 h a žiakom ISCED2 od 07.30 h. Pre ostatné osoby je vstup do budovy školy zakázaný, výnimku určí len v odôvodnených prípadoch riaditeľ školy, pričom každá osoba, ktorá vstúpi po povolení riaditeľom školy, musí byť riadne zaznamenaná so svojimi kontaktnými údajmi do evidencie vstupujúcich osôb. Vjazd do areálu pre motorové vozidlá je povolený výlučne zamestnancom školy a vozidlám zásobovania školskej jedálne, pre cudzie motorové vozidlá je zakázaný.

Školský klub detí zabezpečí činnosť v skupinách, ktoré kopírujú triedu do 16.00 h (v prípade nevyhnutnosti max. do 17.00 h, avšak v stretávacom klube detí).

Výdaj stravy sa realizuje obvyklým spôsobom tak, že pokrmy a príbory vydáva výlučne personál.  Z domu donesené obedáre je v jedálni zakázané používať, v prípade náhlej choroby bude obed zabalený do jednorazového obedára v prvý deň choroby, keď sa stravník nestihne z obeda odhlásiť.  

Verím, že tento čiastočný návrat do školy zvládneme k spokojnosti všetkých a čoskoro budeme môcť pokračovať v pôvodnom vzdelávacom režime.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe materiálu „Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021“, ktorý bol zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (https://www.minedu.sk/26159-sk/usmernenie-pre-skoly-k-vydavaniu-vypisov-hodnotenia-za-1-polrok-sk-roka-20202021/), bude naša škola zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Školskom informačnom systéme (z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby ste si skontrolovali aktuálne nastavenie Vášho rodičovského konta). Tým zákonným zástupcom, ktorí nevyužívajú Školský informačný systém, bude výpis hodnotenia doručený prostredníctvom žiakov až v dobe návratu do škôl. V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s nastavením rodičovského konta kontaktujte triednu učiteľku Vášho dieťaťa.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

v prvom rade Vám prajem do roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov. Aj keď je súčasná situácia nepriaznivá, vyučovanie musí po prázdninách pokračovať, aj keď je to podstatne zložitejšie, ake sme si mysleli a dúfali, že bude...

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9418:1-A1810 sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení (celý text rozhodnutia: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/). Vzhľadom k súčasnej situácii a po dohode so zriaďovateľom školy riaditeľ školy vydal nasledovné organizačné pokyny k možnosti nástupu do škôl od 11.01.2020:

 1. Do školy je možné prijať len žiakov ISCED 1 (1. až 4. ročník ZŠ) v rámci Školského klubu detí podľa nasledovných splnených podmienok:
 • žiaci sú v starostlivosti rodičov, resp. zákonných zástupcov zamestnaných v kritickej infraštruktúre (v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre) alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
 • zákonní zástupcovia predložia v pondelok 11.01.2020 pred nástupom žiaka nasledovné dokumenty:
  • potvrdenie zamestnávateľa,  že sú  zamestnaní v kritickej infraštruktúre a  nemôžu vykonávať prácu z domu (tzv. Home Office)
  • čestné prehlásenie, že sa o žiaka nemá kto starať v domácnosti (nebude prijatý napr. žiak, ktorého zákonný zástupca je na materskej, resp. rodičovskej dovolenke a pod.)
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 1. Prevádzka školy bude zabezpečená denne v čase od 7.00 h do 16.00 h, pričom od 8.00 h do 12.00 h bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa možností jednotlivých ročníkov a od 12.00 h do 16.00 h sa budú uskutočňovať aktivity Školského klubu detí.

 

 1. Vyučovanie ostatných žiakov na ISCED 1 ako aj ISCED 2 bude prebiehať dištančne.

 

 1. Keďže situácia sa mení každý deň, je potrebné sledovať médiá a webovú stránku školy, ako aj iné stránky, dávam do pozornosti napr.:

 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

https://ucimenadialku.sk/

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nachádza materiál Návrat do školy 2021 - https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ , v ktorom sa nachádzajú všetky dostupné informácie o možnostiach návratu do školy pre 5. – 9. ročník, ako aj možnosti vývoja situácie v školách na začiatku roka 2021. Viac informácií zatiaľ nemá ani naša škola, takže platí rozhodnutie ministra školstva o vianočných aj polročných prázdninách - https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/ . Z uvedeného dôvodu sú vianočné prázdniny v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 s predpokladaným nástupom do školy v pondelok 11. januára 2021. Ak by sa situácia vyvíjala inak, budete všetci informovaní prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy.

Zatiaľ mi dovoľte poďakovať za uplynulé mesiace prezenčnej ako aj dištančnej výučby s nádejou, že ďalší rok nám všetkým prinesie zlepšenie. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2021 plný zdravia.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nachádza Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) pre netestované okresy, ktoré určuje podmienky vstupu do školy s príslušnými tlačivami ako aj ďalšie informácie potrebné k zabezpečeniu plynulej prevádzky školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a školských klubov detí. Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.minedu.sk/25545-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-netestovane-okresy/

V utorok 10.11.2020 žiaci ISCED 1 (t.j. prvý až štvrtý ročník) nastúpia do školy v zvyčajnom čase s vyššie uvedenými podmienkami. Žiaci ISCED 2 (t.j. piaty až deviaty ročník) pokračujú v dištančnom vzdelávaní do odvolania.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

dovoľte mi informovať Vás, že na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nachádzajú najnovšie informácie, ktoré určujú podmienky vstupu do školy s príslušnými tlačivami ako aj ďalšie informácie potrebné k zabezpečeniu plynulej prevádzky školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a školských klubov detí. Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

Zajtra, t. j. v utorok 03.11.2020 žiaci ISCED 1 (t.j. prvý až štvrtý ročník) nastúpia do školy v zvyčajnom čase s vyššie uvedenými podmienkami. Uisťujem Vás, že škola je pripravená v plnom rozsahu po personálnej, organizačnej aj hygienickej stránke. Žiaci ISCED 2 (t.j. piaty až deviaty ročník) pokračujú v dištančnom vzdelávaní do odvolania.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

dovoľte mi informovať Vás, že na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 sa školské vyučovanie na ISCED 2 (t.j. v ročníkoch 5 až 9) bude realizovať dištančnou formou. Všetky podstatné pokyny Vám odovzdajú vaše triedne učiteľky a jednotliví vyučujúci. Na ISCED 1 (t.j. v ročníkoch 1 až 4) sa vyučovanie nemení, t.j. pokračuje prezenčnou formou v škole a taktiež Školský klub detí (ŠKD) sa bude realizovať v nezmenenej forme, to znamená, že skupiny ŠKD kopírujú triedy, aby sa deti nepremiešavali. Stravovanie bude aj naďalej zabezpečené obvyklou formou. Vstup do školy je možný od 07.00 h a prevádzka školy je aj naďalej do 16.00 h, vo výnimočných prípadoch do 17.00 h. Otvorený bude len hlavný vchod do budovy a naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb do objektu školy.

Všetky aktuálne informácie nájdete na https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

Pevne verím, že aj toto ťažké obdobie zvládneme a čoskoro sa vrátime k pôvodnému vyučovaniu.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

aj tento rok sme pre Vás pripravili Pedagogicko-organizačné informácie, ktoré si môžete prezrieť alebo stiahnuť kliknutím na nižšie uvedený obrázok. Pokiaľ by Vám nejaké konkrétne informácie chýbali, môžete samozrejme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom školu na kontakty uvedené v tomto dokumente. 

 

Prevádzkový vnútorný režim

Základnej školy Saratovská 85 Levice od 2.9.2020 do odvolania

 

Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy

 

 

Základné informácie:

 

Škola bude mať počas uvedenej doby prevádzku od 7.00 hod do 16.00 hod. Vstup do budovy školy pre žiakov bude realizovaný hlavným aj zadným vchodom pri dodržiavaní odstupov. Ranný filter počas prvých troch dní (02.09.2020 – 04.09.2020) bude realizovaný meraním teploty a dezinfekciou rúk, uvedené činnosti bude vykonávať personál školy. Počas ostatných dní sa bude realizovať náhodné meranie teploty a dezinfekcia rúk. Každý žiak je povinný v prvý deň pri príchode odovzdať „zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

 

Slávnostné otvorenie školského roka  2020/2021 pre žiakov 1. ročníka sa uskutoční 02.09.2020 o 08.00 h na terase základnej školy. Pre žiakov 2. až 9.ročníka sa slávnostné otvorenie uskutoční v  triedach. Rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať do budovy školy len jeden zákonný zástupca. Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci na tvári rúško. Žiak pri vstupe do školy odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Školský klub detí sa bude realizovať v obmedzenom režime, t.j. ráno sa žiaci zhromažďujú priamo vo svojej triede, ktorá bude zároveň skupinou ŠKD, kde sa po vyučovaní žiaci navštevujúci ŠKD môžu zdržiavať so svojou pani vychovávateľkou do 16.00 h. V zmysle Pokynu riaditeľa školy č.11/2020 sa v nevyhnutných prípadoch bude realizovať ŠKD maximálne do 17.00 h len v exteriéri školy pre tých žiakov, ktorých rodičia nemôžu z objektívnych dôvodov svoje deti vyzdvihnúť v čase riadnej prevádzky školy. Vyučovanie dňa 02.09.2020 bude 3 vyučovacie hodiny pre ISCED1 a 4 vyučovacie hodiny pre ISCED2. Obedy pre  žiakov budú zabezpečené od.2.9.2020.

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

 

V zmysle opatrení a odporúčaní, ktoré Vláda SR vydala k začiatku školského roka 2020/2021 Vás chceme upozorniť na dokument  Manuál pre základné školy a školské zariadenia (26.8.2020), https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/  podľa ktorého zákonný zástupca:

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č.4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.5).
 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.
 • Súčasne Vám prikladáme tlačivá, ktoré ste povinní vyplniť pred nástupom dieťaťa do školy. Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste si podľa možnosti vytlačili priložené tlačivo, vyplnili a odovzdali triednemu učiteľovi alebo poverenému zamestnancovi  pri nástupe dieťaťa do školy. Ak nemáte možnosť vytlačiť si tieto formuláre, budú pripravené v škole, kde si ho môžete v priestoroch pri vstupe do školy vyplniť. Budú na túto možnosť vytvorené podmienky.

 

Podrobnejšie informácie ako aj tlačivá nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Pokyn riaditeľa školy č. 11/2020

Manuál pre základné školy a školské zariadenia

Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta

Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

 

 

Dobrý deň,

Spoločnosti  Mira Office aj tento rok pre Vás pripravila zľavové kupóny rodičom a žiakom. 

Kupóny sú platné do konca septembra a netreba ich vytlačiť, stačí stiahnuť do mobilu a odpipnuť pred platbou pri pokladni.

Zároveň Vás vzhľadom na koronakrízu, vedenie spoločnosti Mira Office  týmto chce požiadať , aby ste si nákupy školských pomôcok nenechávali  posledný augustový alebo prvý septembrový týždeň, ale aby ste prišli na nákupy skôr. 

Ďakujeme za pochopenie.

Základné informácie k otvoreniu školy a realizácii prezenčnej výučby v období od 01.06.2020 do 30.06.2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka.

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 01.06.2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prípade našej školy Mesto Levice. Zriaďovateľ rozhodol o obnovení školského vyučovania v ročníkoch 1 až 5, obnovení prevádzky školského klubu detí a prevádzke zariadenia školského stravovania a dňa 19.05.2020 nariadil dezinfekciu a zabezpečenie dôkladného čistenia, ako aj dezinfekcie priestorov školy. Pre uvedené potreby bolo vydané Usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4317/94825/2020 zo dňa 22.05.2020. Z uvedených materiálov vyplývajú povinnosti školy pri zabezpečení vyučovania 1. až 5. ročníka, ako aj povinnosti pri zabezpečení zariadenia školského stravovania a školského klubu detí. Keďže ide o súbor navzájom prelínajúcich sa opatrení s nevyhnutnosťou prepojenia všetkých zamestnancov školy, je potrebné tieto povinnosti organizačne komplexne nastaviť a zabezpečiť. Z uvedeného dôvodu boli vykonané všetky opatrenia potrebné k bezproblémovému chodu školy v súlade s vyššie uvedenými nariadeniami a usmerneniami.

Rodičia mali možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo sa bude vzdelávať doma. Pre tých zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodli dieťa do školy poslať na prezenčnú formu výučby, platia niektoré povinnosti, ktoré sú uvedené nižšie spolu so základnými organizačnými pokynmi:

 

 1. Podmienkou prijatia žiaka do zariadenia je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu (tlačivo na stiahnutie - vyhlasenie_o_zdravotnom_stave_ziaka_.docx ). Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (pre 1. ročník osobne a ďalšie ročníky prostredníctvom dieťaťa), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. V prípade, ak vyhlásenie nepredloží ako aj pre všetky osoby, ktoré neprejdú ranným zdravotným filtrom (pri meraní teploty zvýšená nad 37,0°C) platí zákaz vstupu do budovy školy. Triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi a dieťa umiestni osobitne od kolektívu na nevyhnutný čas do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa.
 2. Prevádzka základných škôl je stanovená v pracovných dňoch od 07.00 h do 16.00 h postupne po jednotlivých ročníkoch podľa organizačných pokynov riaditeľov škôl. Školské kluby detí sú otvorené pre žiakov, ktorí ich navštevovali pred  prerušením prevádzky a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Stravovanie v školských jedálňach bude zabezpečované len pre žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu podľa presne stanoveného harmonogramu. 
 3. Zákonný zástupca žiaka je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy o všetkých informáciách, ktoré môžu ohroziť zdravie jeho dieťaťa, ale aj ostatných detí a zamestnancov školy, taktiež nahlásenie karantény dieťaťa alebo osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  pri príchode  žiaka do školy a pri odchode žiaka zo  školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 4. Vstup do areálu školy je povolený len zamestnancom školy, žiakom 1. až 5. ročníka a sprevádzajúcim osobám žiakov 1. ročníka (zákonní zástupcovia, rodičia a podobne). Žiaci prichádzajú do školy cez hlavnú vstupnú bránu a pred budovou sa pripravia na ranný zdravotný filter v rozostupoch podľa vopred pripravených značiek. Pre žiakov ISCED 1 je povolený vstup do priestoru budovy školy len cez hlavný vchod v čase od 07.00 h do 07.55 h priebežne, avšak odporúčanie pre bezproblémový priebeh je nasledovne:

          07.00 h – 07.15 h                   žiaci 1. ročníka

          07.15 h – 07.30 h                   žiaci 2. ročníka

          07.30 h – 07.45 h                   žiaci 3. ročníka

          07.45 h – 07.55 h                   žiaci 4. ročníka

         Pre žiakov ISCED 2 (žiaci 5. ročníka) je povolený vstup do priestoru budovy školy len cez zadný

         vchod v čase od 07.30 h do 07.55 h.

 1. Bloková výučba je pre jednotlivé triedy rozpracovaná v rozvrhu. Prípadné zmeny v rozvrhu sa budú realizovať  po dohode s ďalšími pedagogickými zamestnancami tak, aby boli dodržané body uvedené v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roka 2019/2020 vydané MŠVVaŠ SR.
 2. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy. Cez prestávky sú žiaci s vyučujúcim v triede alebo v priestore pred triedou. Využívajú iba pre nich vyhradené toalety, kde majú k dispozícii dezinfekčný gél, mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky, pričom textilné uteráky v triedach používať nemôžu.
 3. Pre prezenčnú výučbu v škole je spracovaný špeciálny rozvrh hodín platný len pre obdobie mesiaca jún 2020, o podrobnostiach bude informovať triedna učiteľka.
 4. Hygienicko-epidemiologické opatrenia v škole sa vykonávajú dezinfekciou priestorov v určených časových intervaloch. Vo všetkých priestoroch, kde sa uskutočňuje vzdelávanie, príprava na vzdelávanie, odpočinok, výdaj a konzumácia stravy a ostatné činnosti súvisiace s fyzickou prítomnosťou zamestnancov školy a žiakov sa nevyhnutne nachádzajú dezinfekčné prostriedky ako aj prostriedky na osobnú hygienu. Neprípustné sú látkové utierky, uteráky.
 5. Ročníky 6 až 9 pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak ako doposiaľ.
 6. Pre žiakov ročníkov 1 až 5 je v zmysle nariadenia zabezpečená prioritne prezenčná výučba v škole, jednotlivé skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov. Dištančné vzdelávanie pre žiakov, ktorí nevyužijú možnosť prezenčnej výučby a pokračujú vo vzdelávaní v domácom prostredí, bude zabezpečené podľa aktuálnych možností školy.
 7. Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie budú postupne zverejňované na stránke školy, avšak v tejto považujem za najdôležitejšie komunikovať predovšetkým s triednymi učiteľkami, ktoré majú všetky relevantné informácie. Pokiaľ to situácia vyžaduje, môžete kontaktovať aj vedenie školy. Všetky problémy sa budeme snažiť vyriešiť tak, aby boli dodržané všetky hygienicko-epidemiologické štandardy a opatrenia. Pevne verím, že Vaše deti sa znovu zapoja do vzdelávacieho procesu a zvládneme aj tento neočakávaný spôsob výučby.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

 

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milé deti,

v mene vedenia aj všetkých zamestnancov školy Vám ďakujem za to, že ste si pre začiatok školskej dochádzky a vstup do 1.ročníka ZŠ vybrali našu školu, urobíme všetko, aby ste tento krok považovali za správny počas najbližších 9 rokov... 

V súčasnej situácii ste sa prihlásili väčšinou elektronicky, preto by som Vám rád oznámil, že od pondelka 4.5.2020 Vás (zákonných zástupcov všetkých budúcich prvákov) denne v čase od 9 hod. do 12. hod. radi privítame na podpísanie prihlášky do 1. ročníka ZŠ s príslušnými dokladmi (rodný list dieťaťa, občianske preukazy). Keďže je Vás skutočne veľa, poprosil by som Vás o trpezlivosť a dodržiavanie všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení (rúška, rukavice, odstupy od seba min. 2 metre...). Každý deň bude k dispozícii zamestnanec školy, ktorý Vám tieto formálne požiadavky pre zaradenie žiaka/žiačky do 1. ročníka pomôže vykonať. Podpísaná prihláška je základným podkladom pre rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do školy, preto je potrebné prísť osobne (bez fyzickej prítomností detí). 

Telefonicky sa môžete informovať o podrobnostiach aj na telefónnom čísle 036 6312 577, prípadne 0904 917 614.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

Ministerstvo školstva vydalo dňa 28.04.2020 a následne zverejnilo dokument „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení a prijímania žiakov na vzdelávanie v stredných školách“  (dostupné na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/).

Pre súčasných žiakov 9. ročníka je podstatné, že „prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020“. Prijímacie pohovory na stredné školy sa nebudú realizovať, žiaci budú prijímaní podľa známok z konca 8. ročníka a z prvého polroka 9. ročníka ako aj podľa ďalších kritérií.

Pre súčasných žiakov 5. ročníka je podstatné, že „prijímacie konanie na osemročné gymnázia sa bude konať od 15. júna do 30. júna. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie“.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne v prípade potreby výchovný poradca školy (otázky môžete zaslať e-mailom na adresu greksova6zslevice@gmail.com).

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa v súčasnej situácii uskutoční predovšetkým elektronickou formou. Z uvedeného dôvodu sme pre Vás pripravili elektronickú prihlášku do 1. ročníka v našej škole. Všetky údaje, ktoré sú v nej uvádzané, sú potrebné pre spracovanie úradnej školskej dokumentácie v zmysle §11 ods.7, §20 ods.4, §60 a §157 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú dôverné a chránené proti zneužitiu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prihlášku prosím vypĺňajte kompletnú so všetkými údajmi aj s diakritikou (meno a priezvisko presne ako na rodnom liste dieťaťa, všetky dĺžne, mäkčene a pod.). Oficiálny termín zápisu je stanovený v termínoch od 15.04.2020 do 30.04.2020, to znamená, že prihlásiť dieťa môžete počas celého tohto obdobia. Túto prihlášku vyplňte prosím v plnom rozsahu. Tí, ktorí by mali s elektronickou formou problém, môžu sa dostaviť v pracovných dňoch od 09.00 h do 12.00 h osobne (bez prítomnosti detí a za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení) a prevziať si vytlačenú prihlášku, na mieste ju vyplniť alebo vyplnenú poslať poštou. V piatok 24.4.2020 (pôvodný termín zápisu) budete môcť prihlásť dieťa do 1. ročníka na našej škole od 08.00 h do 15.00 h. Osobne s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodičov, resp. jeho zákonných zástupcov sa dostavíte po ukončení súčasného stavu, t.j. najmenej dva týždne po otvorení školy (budeme informovať podrobnejšie podľa pokynov a situácie). V prípade, že by ste chceli školu informovať o prípadných iných skutočnostiach v súvislosti s Vašim dieťaťom (napr. že dieťa je integrované, má rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, poruchy pozornosti, správania, zdravotné postihnutie, alebo inú špecifickú poruchu), môžete tieto informácie zaslať e-mailom priamo zástupkyni riaditeľa školy pre ISCED 1 na adresu regaszova6zslevice@gmail.com. a taktiež môžete na tejto adrese Vaše dieťa prihlásiť do 1. ročníka (prihláška bude vyplnená neskôr). Telefonicky sa môžete informovať o podrobnostiach aj na telefónnom čísle 036 6312 577, prípadne 0904 917 614

Keďže situácia sa v súčasnosti neustále vyvíja, o podrobnostiach, resp. prípadných zmenách, Vás budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej a facebookovej stránky.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

    

 

Tu sme pre Vás pripravili vizuálnu prezentáciu našej školy:

 

 

 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva.  

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

V spôsobe dištančného vzdelávania  pokračujeme týmto spôsobom ďalej, čo kladie nároky na všetkých zúčastnených. Pomoc poskytuje napr. portál https://www.ucimenadialku.sk/, avšak najdôležitejšia je pravidelná komunikácia s pedagogickými zamestnancami školy, väčšina z Vás už má zaužívaný spôsob komunikácie, zadávania úloh, zadaní, ako aj spätnú väzbu. Pre prípad, že to považujete za potrebné (predovšetkým v prípade konkrétnych špeciálnych pedagógov a výchovného poradcu), kontaktujte nasledujúcich zamestnancov:

výchovný poradca: greksova6zslevice@gmail.com

špeciálne pedagogičky: evinova6zslevice@gmail.com, laukova6zslevice@gmail.com, kaszmanova6zslevice@gmail.com

V prípade, že by sa objavil problém, ktorý je potrebné riešiť s vedením školy, môžete využiť nasledovné e-mailové adresy:

riaditel6zslevice@gmail.com – riaditeľ školy

regaszova6zslevice@gmail.com – zástupkyňa riaditeľa školy pre ISCED 1 (ročníky 1- 4)

bielikovas6zslevice@gmail.com – zástupkyňa riaditeľa školy pre ISCED 2 (ročníky 5- 9)

Verím, že to spolu zvládneme aj naďalej, predovšetkým chráňte seba aj svoje okolie. K vzdelávaniu pristupujte prosím zodpovedne, v tejto komplikovanej dobe zatiaľ nikto nevie vopred stanoviť ani dátum návratu do škôl ani spôsob, akým bude prebiehať hodnotenie v rámci jednotlivých klasifikačných období.  O prípadných zmenách budeme včas informovať.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

 

OZNAM PRE RODIČOV - POPLATKY ZA ŠKD

Vážení rodičia,

Poplatky za ŠKD sa od 1.4.2020 nebudú platiť až do vyriešenia mimoriadnej situácie.  Ak ste už niektorí medzitým poplatky uhradili na 2Q 2020 a ŠKD bude aj naďalej mimo prevádzky, finančné prostriedky Vám budú v júni 2020 vrátené na účet. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Rodičia, ktorí ste zabudli uhradiť poplatky za ŠKD za mesiace 1-3/2020, Vás o tom budeme informovať a žiadame Vás, aby ste nedoplatky čím skôr uhradili. V prípade nejasností ma kontaktujte na mail endreszova6zslevice@gmail.com

 

 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, zamestnanci školy, žiaci a žiačky.

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane (celé znenie na https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/).

Zároveň vyzývame všetkých rodičov, zákonných zástupcov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR (celé znenie na http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153). Tiež odporúčame, aby ste sledovali na stránke školy pokyny riaditeľa školy, kde budeme uverejňovať prípadné aktuálne informácie, v internetovej žiackej knižke a na e-mailoch pokyny triednych učiteľov a vyučujúcich.

Žiakov a ich rodičov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu a riešili zadané domáce úlohy, zadania a pracovné listy, ktoré budú zadávané vyučujúcimi na ISCED 1 (ročníky 1 až 4) a ISCED 2 (ročníky 5 až 9). V prípade žiakov na ISCED 2 títo obdržia cez Edupage (prípadne e-mailom) domáce úlohy každý deň z jednotlivých predmetov (poznámky, prezentácie, zadania cvičení  z učebnice aj pracovných zošitov, testy...). Úlohy bude potrebné  vypracovať online k určenému termínu, ktoré učiteľ skontroluje z domu. Písomne vypracované úlohy v zošitoch či pracovných zošitoch budú kontrolované po príchode do školy na vyučovací proces. Žiaci sú povinní spolupracovať a rešpektovať pokyny učiteľov.

Prosíme Vás, rodičov alebo zákonných zástupcov, o dôslednú kontrolu svojich detí pri plnení úloh, aby po návrate do školy boli žiaci pripravení a mohli učivo už len zopakovať a utvrdiť. Táto situácia je náročná pre všetkých, vyžaduje zodpovednosť v správaní aj plnení úloh.

V prípade nejasností kontaktujte triedne učiteľky.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy.

 

 

 

        

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a predsedu vlády SR ako aj následnej informácie z Oddelenia školstva a vzdelávania Mestského úradu Levice Vám oznamujem, že všetky školy a školské zariadenia na území SR sú od pondelka 16.3.2020 uzatvorené na dobu neurčitú. Z uvedeného dôvodu

 

zakazujem vstup do priestorov školy

 

všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancov ako aj iným osobám, ktoré majú povolený vstup do telocvične a iných priestorov na základe zmluvy o prenájme priestorov v čase od 16.3.2020 do odvolania.

 

Výnimku z dôvodu zabezpečenia administratívnej prevádzky školy určí výlučne riaditeľ školy interným pokynom.

 

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD.

                                                                            riaditeľ školy

 

 

Návšteva primátora mesta Levice v našej škole.

Dňa 6. marca 2020 navštívil našu školu primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. V rámci tejto návštevy spoločne s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Kriškom, PhD. prešli všetkými priestormi školy, kde si pán primátor mohol prezrieť zmeny, ktorými škola prešla v priebehu niekoľkých rokov.  V pracovnej atmosfére riaditeľ školy prezentoval výsledky školy za uplynulé obdobia, kde poukázal na stúpajúcu kvalitu vzdelávania s dôrazom na umiestnenie školy v celoslovenskom hodnotení nezávislej organizácie INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) v predchádzajúcom školskom roku, kde sa škola umiestnila ako najlepšia škola v okrese Levice (2. miesto v Nitrianskom samosprávnom kraji a 20. miesto v rámci Slovenskej republiky). Primátor mesta ocenil výsledky a prácu bývalého aj súčasného vedenia školy, pričom spoločne s riaditeľom školy konzultovali o súčasných problémoch a hľadali priestor, v čom by mesto mohlo byť nápomocné, aby boli tieto výsledky, ako aj celková klíma školy, naďalej také pozitívne ako doposiaľ. 

  

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe aktuálnych zverejnených informácií o výskyte ochorenia COVID-19 (nový koronavírus) v rizikových oblastiach urobilo vedenie školy všetky potrebné kroky v súlade s Odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom uvedeného ochorenia. Vás ako zákonných zástupcov žiakov by som však rád požiadal, aby ste rešpektovali oznamy a odporúčania uverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/) a predovšetkým zvážili žiadosti o uvoľnenie Vašich detí z vyučovania za účelom cestovania do rizikových oblastí. V zmysle uvedených odporúčaní „cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby“.

Dňa 28.02.2020 obdržali riaditelia škôl a školských zariadení list Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý obsahuje usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia ochorenia COVID-19, kde sa v súlade s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a popisom príznakov ochorenia (teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) uvádzajú preventívne ochranné opatrenia (pravidelné umývanie rúk mydlom, vodou, resp. dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu, pri kašľaní zakrývať ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne zahodiť do koša, vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi s vyššie uvedenými príznakmi). Prítomnosť žiaka na vyučovacom procese bezprostredne po návrate z rizikových oblastí nie je v zmysle uvedeného usmernenia pri plnení školskej dochádzky zo strany riaditeľa školy možné obmedziť u žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia a je to možné len na základe dohody so zákonným zástupcom žiaka. Keďže inkubačný čas pri tomto ochorení sa uvádza doba 2 až 14 dní (v priemere 6 dní), žiadam rodičov o zváženie možnosti ponechať svoje dieťa v domácom prostredí a sledovať jeho zdravotný stav, nakoľko v škole sa denne nachádza veľké množstvo ľudí (žiakov, zamestnancov, rodičov, resp. iných osôb).

Zároveň ďakujem všetkým zákonným zástupcom za doterajší korektný a zodpovedný prístup k tejto problematike a pevne verím, že vzájomnou komunikáciou bez preceňovania alebo podceňovania konkrétnej situácie medzi vedením školy, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov prispejeme navzájom ku korektnému riešeniu všetkých vzniknutých situácií v súvislosti s touto problematikou.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

2 % pre školu – podporte svoje deti

 

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci,

aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svoje dane za rok 2019 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole, Saratovská ul. 85 v Leviciach, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. V prípade, že sa rozhodnete darovaním uvedených 2% podporiť našu školu, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je k dispozícii na stiahnutie tu, postup vyplnenia nájdete tu. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte prosím chýbajúce údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Následne obe tlačivá prosím doručte osobne (alebo prostredníctvom inej osoby) do školy, priamo na daňový úrad alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa jeho triednemu učiteľovi a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

ÚDAJE:

Názov: Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 361 018 77

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

 

Stiahnuť dokumenty

 

Levice, 24. február 2020                                                       PaedDr. Peter Kriška, PhD., v.r.

riaditeľ školy

 

 

na stiahnutie - Vyhlasenie-o-poukazani--osoby_6ZS.pdf - na stiahnutie

 

Každý rok naša škola spolu s basketbalovým klubom tradične organizujeme Mikuláša s basketbalom. Akcia je pre žiakov našej školy, basketbalistov a pre širokú verejnosť. V zaujímavom a pútavom programe sa striedajú nadaní basketbalisti s našimi žiakmi Do vystúpenia sa zapojili aj detičky z materskej školy.  Mohli sme vidieť šikovnosť malých, veľkých aj dospelých. Po každom vystúpení Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdal zaslúženú odmenu - mikulášsky balíček. Všetky deti sa každý rok veľmi tešia na TRADIČNÉHO MIKULÁŠA S BASKETBALOM.

vyhlasenie-o-poukazani-dane_vyplnene.pdf


Did you mean vyhlasenie-o-poukazani-dane vyplnene.pdf

 

Vážení rodičia pripravili sme pre vás prezentáciu návodu na inštaláciu aplikácie EduPage do mobilných zariadení ako sú mobilné telefóny a tablety.
 
Linka na STIAHNUTIE ​Navod_EduPage(1).ppsx
 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria