Navigácia

Štvrtok 29. 2. 2024

Počet návštev: 70751391

Novinky

2 % pre školu – podporte svoje deti

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci,

aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svoje dane za rok 2023 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole, Saratovská ul. 85 v Leviciach, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. V prípade, že sa rozhodnete darovaním uvedených 2% podporiť našu školu, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je k dispozícii na stiahnutie TU, postup vyplnenia nájdete TU. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte prosím chýbajúce údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Následne obe tlačivá prosím doručte osobne (alebo prostredníctvom inej osoby) do školy, priamo na daňový úrad alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa jeho triednemu učiteľovi a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

ÚDAJE:

Názov: Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 361 018 77

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Stiahnuť dokumenty

pred vyplnené tlačivo

                                                                                                                                            PaedDr. Peter Kriška, PhD., v.r.

                                                                                                                                                        riaditeľ školy

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2024

sa uskutoční dňa

20. marca 2024 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika.

 

CIEĽ TESTOVANIA:

 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, ktorý napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania,
 • objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov,
 • na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TESTOVANÉ UČIVO zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátom vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie.

Podrobnejšie informácie môžete získať na internetovej stránke: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2023-2024

Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 163/2022 Z. z. udeľuje v daný deň RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.- 8.roč.

Prvá hodina basketbalu

Pozrite si reportáž z našej školy Základná Škola Levice, kde moderátorka Oľga Konečná a štáb Šport v RTVS pripravili pre žiakov školy prvú hodinu basketbalu v Leviciach. Ďakujeme za spoluprácu s ŠBK Junior Levice ako aj s Patrioti Levice, ktorých budeme naďalej zo všetkých síl podporovať.


Active English Week

Vzdelávanie a zlepšovanie sa žiakov v znalostiach anglického jazyka je neodmysliteľným fenoménom v súčasnosti. Naša škola, ZŠ Saratovská 85 v Leviciach, kladie veľký dôraz na vedomosti žiakov v tomto predmete, a preto sme sa rozhodli pomôcť žiakom hlavne v komunikácii, ale rovnako vzbudiť v nich väčšiu motiváciu v učení sa jazyka. Uzavreli sme spoluprácu s jazykovou školou SIDAS so sídlom v Košiciach, ktorá ponúka výučbu prostredníctvom anglicky hovoriacich lektorov. Objednali sme si kurz anglického jazyka pre žiakov druhého stupňa našej základnej školy. Vzhľadom na to, že záujem o takéto netradičné vyučovanie bol veľký (177 žiakov), kurz bol objednaný až na dva týždne.

V termíne od 18. 9 do 22.9. po 6 vyučovacích hodín denne sa vzdelávali žiaci 5. a 6.ročníka, ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Lektori, ktorí k nám zavítali boli z rôznych častí Veľkej Británie, ako Liverpool, Wales, Plymouth a tiež jeden lektor z Írska. V jednotlivých skupinách sa striedali vyučujúci vzhľadom na ich rôzny prízvuk. Aktivity boli zamerané hlavne na komunikačné činnosti.

Druhý termín prebiehajúci od 25.9. do 29.9 2023 bol ešte viac obsadený. Vytvorili sme až 5 skupín žiakov pozostávajúcich z ročníkov 7.8. a 9. Pribudol nám aj nový lektor z USA. Žiaci na konci svojho týždňa vzdelávania získali Certifikát o úspešnom absolvovaní týždňa s názvom ACTIVE ENGLISH WEEK.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

 

     

V pondelok 4.septembra 2023 sa brány školy otvorili aj pre našich nových prváčikov. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 prebehlo za účasti pána primátora RNDr. Jána Krtíka a nášho pána riaditeľa PaedDr. Petra Krišku, PhD. Pani učiteľky Nedorolíková a Barjaková si pripravili so žiakmi prvého a druhého stupňa krátky kultúrny program. Triedne pani učiteľky si potom svojich prváčikov odviedli do tried.
 

Revitalizácia školského areálu


 

 

Európsky týždeň športu 2021

Európsky týždeň športu sa koná každoročne s cieľom nabádať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. Je dobrou športovou tradíciou našej školy, že sa pravidelne zapájame do tohto celoeurópskeho motivačného projektu. Počas troch týždňov sa naši žiaci prvého stupňa intenzívne venovali nácviku tanca Jerusalema, aby mohli v závere odprezentovať svoje pohybové zručnosti. Okrem dobrej nálady a radosti z pohybu, vnášala spoločná športová myšlienka do jednotlivých zapojených kolektívov aj systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu. Príprava a realizácia tanečnej aktivity spojila v duchu tradície pohybu všetkých milovníkov zdravého životného štýlu, duševnej a fyzickej pohody.

Po úspešnom absolvovaní tejto aktivity získali žiaci nálepku s heslom:  #BeActive  - zostaň aktívny.

Koordinátor aktivity: PaedDr. M. Čákyová

 

Vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja naša škola získala 500 eur na nákup kníh do školskej knižnice. Z tohto dôvodu môžeme našim žiakom ponúknuť pestrý výber kníh, a tým podporovať kladný vzťah k literatúre a čítaniu.

Burza kníh

 Pokiaľ vie  knižnica    ponúknuť hodnotné knihy, knižné kamarátstva vznikajú ľahšie. Návštevníka knižnice zaujme nová kniha. Dobrí čitatelia majú dokonca vynikajúci prehľad o aktuálnych ponukách či novinkách na knižnom trhu. Hľadajú novinky. Tí, čo čítajú veľmi málo, potrebujú k čítaniu prilákať. Motivovať sme sa snažili v priebehu popoludnia, kedy sme okrem čítania rozprávok či príbehov pripravili množstvo aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Starší žiaci čítali mladším. Pripravili si pre nich otázky a úlohy k prečítanému textu. Hádali názvy rozprávok podľa indícií, skladali rozstrihaný text, kreatívnym písaním dotvárali nedokončenú rozprávku. Vytvárali ilustrácie, leporelo.

 Literárne menu v školskej knižnici

V projekte sme sa zamerali na literárne osobnosti nielen nášho mesta Levice, ale i z jeho okolia známeho pod pojmom Tekov. Cieľom bolo prostredníctvom zážitkového čítania a rôznymi modernými čitateľskými metódami pracovať s knihami či textami, a tým spoznať život, dielo a pôsobnosť vybraných spisovateľov. Podarilo sa   obohatiť poznatky žiakov o  zaujímavosti z oblasti Tekova – nárečie, život, bývanie, obliekanie či stravovanie ľudí. Zároveň aplikačnými metódami a kreatívnymi nápadmi  sme prispeli k vlastnej tvorbe rôznych písomných, rečníckych či výtvarných prejavov. 

 

Medzi aktivity žiakov patrili:

- „vizualizácia“ názvu knihy,   výroba srdiečok pre svojich najbližších, výroba papierových domčekov, dramatizácia rozprávky, africké safari, výroba  mapy Afriky so zvieratkami,  interview so starým rodičom , prezentácia  historických  predmetov, príprava pozdravov s prianím pre svojho starého rodiča, návrh  levického erbu s motívmi povestí J. Melichera,  levický chodník slávy,  obrázková prezentácia  o tekovských krojoch a histórii,     tvorba  básne   typu Tanka,  zviazanie do básnickej zbierky, tvorba  beletrizovaného životopisu starých rodičov, písanie listu z New Yorku domov svojej rodine v tekovskom nárečí, výroba nárečového slovníka  vo forme pexesa.

Knižné kamarátstva

Cieľom aktivity bolo predstaviť najnovšie knihy školskej knižnice. Zanietení čitatelia sa vopred zoznámili s knihou, autorom a pripravili si stručnú písomno-obrázkovú  prezentáciu.  Navštívili svojich mladších kamarátov v triedach,  aby   knihu predstavili.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci.

 

Vzhľadom k súčasnej situácii v školstve Vám oznamujem nasledovné:

 

 • na základe rozhodnutia Vlády SR sa prerušuje prezenčná výučba na 2. stupni základných škôl (ISCED 2) v termíne od 13.12.2021 do 17.12.2021. V uvedenom období sa výučba uskutoční dištančnou formou, vyučovať sa bude podľa pôvodného rozvrhu s miernymi modifikáciami (o podrobnostiach Vás budú informovať triedni učitelia, resp. triedne učiteľky).

 

 • na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 s nástupom do školy na prezenčnú výučbu v pondelok 10. januára 2022 (uvedený termín je predbežný a môže sa zmeniť v súvislosti s pandemickými opatreniami).

 

 •  

O podrobnostiach, ktoré budú publikované, resp. zverejnené, bude škola informovať na webovej stránke www.6zslevice.sk, prípadne prostredníctvom triednych učiteľov.

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

Základná škola Saratovská 85 Levice ďakuje mestu Levice za poskytnutie dotácie na vytvorenie nových krojov, ktoré budú slúžiť pre potreby folklórneho súboru zriadeného v našej škole ako aj na reprezentáciu nášho regiónu pri školských akciách.

 

 

 

Základná škola Saratovská 85 Levice ďakuje mestu Levice za poskytnutie dotácie na nákup audiovizuálnej techniky (dron, kamera, harddisk) pre potreby školskej TV Dino, ktorá zabezpečuje dokumentovanie života v našej škole. Uvedená technika slúži na vytváranie a realizáciu rôznych audiovizuálnych materiálov, ktoré slúžia na dokumentovanie života školy ako aj na propagáciu školy na verejnosti.

 

 

 

 

Pošli dobrú správu                                                                             

Škola je niekoľko rokov zapojená do programu Unicef Škola priateľská k deťom. Každoročne sme organizovali  dobrovoľnú zbierku na škole. Posledné roky sú zbierky formou príspevku v SMS tvare. Zbierka je dobrovoľná a kto má záujem prispieť môže tak urobiť formou SMS na číslo 844. Do textu je potrebné uviesť: ZS Saratovska LV. Cena SMS je 3€.

SMS súťaž

 

OZNAM PRE RODIČOV

OD 1.8.2021 sa ruší plošné poskytovanie obedov zadarmo.  Okruh detí, na ktoré sa aj naďalej bude poskytovať dotácia na stravu sú deti v hmotnej núdzi, v životnom minime a nová skupina detí, kde rodičia si nemôžu uplatniť daňový bonus. Rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, predložia vyplnené čestné prehlásenie (tlačivo čestné vyhlásenie), ktoré je potrebné doručiť do Základnej školy, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice najneskôr do 14.7.2021. V prípade, že nemáte možnosť si uvedené tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii v škole na stolíku vo vestibule do budovy školy.

Lesná škola v Leviciach

ROZHOVOR pre spravodajský portál www.mylevice.sme.sk

Základná škola Saratovská 85 Levice – líder vzdelávania v Levickom okrese ...

 

 

Na vyučovanie prišli levickí školáci v krojoch. Spestrením dňa boli ľudoví remeselníci
čítať viac...

 

Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

nový školský rok sa začne v pondelok 5. septembra 2022 bežným spôsobom. Informácie k otvoreniu nového školského roka nájdete na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/ , v ktorom sa okrem iného uvádza aj povinnosť predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. V podmienkach našej školy Vás žiadam túto splniť povinnosť elektronicky cez aplikáciu Edupage (v prípade potreby bude tlačivo pripravené vo vestibule školy).

V mene celého kolektívu prajem všetkým žiakom a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom príjemný a úspešný školský rok 2022/2023.

PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

 

 

 

 

Tu sme pre Vás pripravili vizuálnu prezentáciu našej školy:

 

 

 

 

Návšteva primátora mesta Levice v našej škole.

Dňa 6. marca 2020 navštívil našu školu primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. V rámci tejto návštevy spoločne s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Kriškom, PhD. prešli všetkými priestormi školy, kde si pán primátor mohol prezrieť zmeny, ktorými škola prešla v priebehu niekoľkých rokov.  V pracovnej atmosfére riaditeľ školy prezentoval výsledky školy za uplynulé obdobia, kde poukázal na stúpajúcu kvalitu vzdelávania s dôrazom na umiestnenie školy v celoslovenskom hodnotení nezávislej organizácie INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) v predchádzajúcom školskom roku, kde sa škola umiestnila ako najlepšia škola v okrese Levice (2. miesto v Nitrianskom samosprávnom kraji a 20. miesto v rámci Slovenskej republiky). Primátor mesta ocenil výsledky a prácu bývalého aj súčasného vedenia školy, pričom spoločne s riaditeľom školy konzultovali o súčasných problémoch a hľadali priestor, v čom by mesto mohlo byť nápomocné, aby boli tieto výsledky, ako aj celková klíma školy, naďalej také pozitívne ako doposiaľ. 

  

 

 

Vážení rodičia pripravili sme pre vás prezentáciu návodu na inštaláciu aplikácie EduPage do mobilných zariadení ako sú mobilné telefóny a tablety.
 
Linka na STIAHNUTIE ​Navod_EduPage(1).ppsx
 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria