Navigácia

Štvrtok 22. 2. 2024

Počet návštev: 69178244

Novinky

2 % pre školu – podporte svoje deti

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci,

aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svoje dane za rok 2023 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole, Saratovská ul. 85 v Leviciach, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. V prípade, že sa rozhodnete darovaním uvedených 2% podporiť našu školu, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je k dispozícii na stiahnutie TU, postup vyplnenia nájdete TU. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte prosím chýbajúce údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Následne obe tlačivá prosím doručte osobne (alebo prostredníctvom inej osoby) do školy, priamo na daňový úrad alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa jeho triednemu učiteľovi a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

ÚDAJE:

Názov: Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 361 018 77

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Stiahnuť dokumenty

pred vyplnené tlačivo

                                                                                                                                            PaedDr. Peter Kriška, PhD., v.r.

                                                                                                                                                        riaditeľ školy

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2024

sa uskutoční dňa

20. marca 2024 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika.

 

CIEĽ TESTOVANIA:

  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, ktorý napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania,
  • objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov,
  • na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TESTOVANÉ UČIVO zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátom vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie.

Podrobnejšie informácie môžete získať na internetovej stránke: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2023-2024

Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 163/2022 Z. z. udeľuje v daný deň RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.- 8.roč.