Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Šanca pre všetkých Školský učebný plán pre klasické triedy Profil školy Organizácia vyučovania

Školský učebný plán pre klasické triedy - ISCED 2

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmet

 

5.ročník

 

6.ročník

 

7.ročník

 

8.ročník

 

9.ročník

 

Spolu

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

Šk

VP

ŠVP

Šk

VP

ŠVP

Šk

VP

ŠKP

ŠkVP

 

Jazyk a komunikácia

/ 54 hod./

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

4

1

4

 

5

 

5

 

24

Anglický jazyk

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

20

Nemecký jazyk

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

5

Konverzázia vo voliteľnom jazyku

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

5

 

Matematika a práca s informáciami

/30 hod./

 

Matematika

 

3,5

 

0,5

 

4

 

1

 

3,5

 

1,5

 

4

 

1

 

4

 

1

 

24

Informatika

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

4

Informatívna výchova s multimediálnym zameraním /2D grafika /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Základy administratívy a ekonómie

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Človek a príroda

/20 hod./

Fyzika

 

 

1

 

1

 

2

 

1

1

6

Chémia

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

 

6

Biológia

1

 

1

 

1

1

1

 

1

 

6

Tvorba životného prostredia

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Človek a spoločnosť

/16 hod./

Dejepis

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

6

Geografia

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

Občianska náuka

1

 

1

 

1

 

0,5

 

0,5

 

4

Regionálna výchova

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Človek a svet práce

/ 2 hod./

Svet práce

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

1

Technika

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

1

 

Človek a hodnoty

/ 6 hod./

Etická  vých/

Náboženská vých.

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

5

Spoločenská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Umenie a kultúra

/ 8 hod./

Výtvarná výchova

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

Výchova umením

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

1

Umenie a tvorivosť

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Zdravie a pohyb

/15 hod./

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

Pohybová príprava

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

5

Počet hodín štátneho a školského vzdelávacieho programu

21

7

23

6

23,5

6,5

24

5

23,5

6,5

 

146

 

Počet vyučovacích hodín spolu

28

29

30

29

30

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria