Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Učíme sa s robotmi – Ozobotmi

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

Trend vývoja informatiky je veľmi rýchly. Kým v minulosti bolo obsahom výučby informatiky ovládanie počítača, práca v textovom a prezentačnom softvéri, súčasný trend smeruje k inovatívnym formám vyučovania zameraným na algoritmizáciu a programovanie, novým technológiám a robotike. Vzdelávanie na hodinách informatiky sme tento školský rok spestrili atraktívnymi ľahko programovateľnými miniatúrnymi robotmi Ozobotmi, ktorých sme získali vďaka Nadácie ZSE podporou projektu ,,Učíme sa s robotmi“ v programe Výnimočné školy 2021/2022“.
 

 

Čo je OZOBOT?

Ozobot je malý vreckový robot, ktorý bol vyvinutý za účelom zábavnej formy výučby programovania. Jedná sa o interaktívnu edukatívnu hračku, ktorá nenásilne a prirodzene privedie žiaka do sveta programovania, rozvíja jeho kreativitu, informatické a algoritmické myslenie ako aj digitálnu gramotnosť. Táto robotická hračka s hmotnosťou 17 g rozoznáva pomocou optických senzorov rôzne farebné čiary a ozokódy, ktorých kombinácie sú zložené zo štyroch základných farieb (čierna, červená, modrá, zelená). Stačí len biely papier a fixky a žiaci môžu kresliť čiary, po ktorých robot jazdí. Ozobot je vhodný pre deti od 8 rokov až po dospelosť.

Čo všetko Ozobot dokáže? Ako vníma svoje okolie a ako sa v ňom pohybuje? Ako ho vieme naprogramovať bez počítača, tabletu či mobilu len pomocou farebných fixiek?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky mali možnosť žiaci zistiť hravou formou v 2., 3, a 4. ročníku. Počas niekoľkých hodín žiaci spoznávali Ozobota hravým spôsobom prostredníctvom kreatívneho kreslenia, riešenia problémov a skupinových výziev. Učili sa rozsvietiť Ozobota, kresliť fixkami rôzne dráhy na papier, a zadať úplne jednoduché farebné príkazy – ozokódy. Vyskúšali si ako zmeniť jeho rýchlosť, smer cesty alebo špeciálnu formu pohybu. Pomocou ozo-puzzle zostavovali rôzne dráhy a sledovali ako na ne robot reaguje.

Tento chytrý edukatívny nástroj sme na hodinách informatiky aplikovali prostredníctvom zábavných úloh pre žiakov formou pracovných listov aj do ďalších predmetov. Učivá slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, prvouky ako aj dopravnej výchovy a finančnej gramotnosti sa tak stali zaujímavejšími a podnetnejšími.

Robot priniesol do procesu výučby vďaka jednoduchému ovládaniu potrebnú motiváciu, záujem, nadšenie, názornosť a chuť žiakov o nové výzvy a objavovanie v oblasti programovania. Žiaci pracovali a riešili problémové úlohy v 3-4 členných skupinách, čím sa podporila vzájomná komunikácia a spolupráca žiakov v skupinách a zároveň sa rozvíjala schopnosť argumentovať, hľadať a navrhovať rôzne riešenia zadaných úloh a problémov. Okrem opakovania a utvrdzovania učiva z jednotlivých predmetov si rozvíjali aj pravoľavú orientáciu. Všetky aktivity prebiehali cielene v rámci rozvoja informatického myslenia žiakov a medzipredetových vzťahov. S využitím tejto didakticko-vzdelávacej pomôcky sa u žiakov zatraktívnila výučba aj neobľúbených vyučovacích predmetov.

Žiaci si vyskúšali, aké je to stať sa len na malú chvíľu ozajstným programátorom. Robot ich poslúchal len vtedy, keď mu zadali správne farebné ozokódy. Možno aj týmto úvodom do programovania sme inšpirovali niektorých žiakov k ich budúcej profesii.

Mgr. Kinčiová, vyučujúca INF

 

Fotoalbum:

 

      

      

      

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria