Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Hlavné úlohy Špecifické poruchy reči Prípravné cvičenia

1. narušenie článkovania reči (dyslália, dyzartria):
 

a)  dyslália – chybné tvorenie hlások:

a1.) mogilália (vynechávanie hlások)

a2.) paralália (zamieňanie hlások za iné)

a3.) tvorenie hlásky na inom artikulačnom mieste (napr. ”francúzske” R – rotacizmus)

a4.) dyslália multiplex (viac chybne tvorených hlások)

a5.) tetizmus (takmer nezrozumiteľná reč, nahrádzanie všetkých spoluhlások hláskou ”T”)

b) dyzartria – porucha reči pri detskej mozgovej obrne.

Všeobecné symptómy sú v rôznej miere narušená respirácia, fonácia, rezonancia, artikulácia a prozódia.

2. narušenie plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť):

a) zajakavosť – syndróm komplexného narušenia koordinácie orgánov zúčastňujúcich sa na hovorení:

a1.) klonická (opakovanie hlások, slov alebo slabík)

a2.) tonická (kŕčovité sťahy na začiatku slov)

a3.) zmiešaná forma: klonicko-tonická, tonicko-tonická

b) tumultus sermoris (brblavosť) – porušenie tempa a rytmu reči.

3. narušený vývin reči (vývinová dysfázia, vývinová bezrečnosť):

a) vývinová dysfázia – štruktúrne a systémové narušenie niektorých oblastí vývinu reči, osvojovania si materinského jazyka:

a1.) impresívny typ (neschopnosť rozoznávať počuté výrazy a chápať obsah počutých slov)

a2.) expresívny typ (nedostatok rečového prejavu pri dobrom chápaní a porozumení počutej reči)

a3.) zmiešaný typ

b) NVR na báze psychomotorickej retardácie

4. získaná neurotická bezrečnosť (mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus):

a) mutizmus – náhla strata už vyvinutej reči

b) elektívny mutizmus – výberová strata reči s negativistickým postojom

- útlm reči k určitým osobám, v určitom prostredí, za určitých okolností.

c) surdomutizmus – onemenie pri strate sluchu.

5. získaná orgánová bezrečnosť (afázia):

Afázia – porucha už vyvinutej reči, ktorá nastáva po niektorých ochoreniach

alebo úrazoch mozgu.

6. narušenie zvuku reči (fufnavosť, palatolália):

a) fufnavosť (rhinolália) – zmenená nosná rezonancia:

a1.) zatvorená (znížená nosovosť)

a2.) otvorená (zvýšená nosovosť)

a3.) zmiešaná

b) palatolália – vývinová chyba reči, ktorá vzniká na základe rázštepu podnebia.

7. narušenie grafickej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia):

a) dyslexia – vývinovo podmienená neschopnosť naučiť sa čítať bežným vyučovacím spôsobom aj napriek normálnemu intelektu

b) dysgrafia – neschopnosť naučiť sa písať

c) dysortografia – neschopnosť zvládnuť gramatiku

d) dyskalkúlia – neschopnosť naučiť sa počítať, písať číslice, zvládnuť niektoré matematické operácie.

8. symptomatické poruchy reči – sprevádzajú iné dominantné postihnutie, narušenie alebo ochorenie:

a) zrakové postihnutie

b) sluchové postihnutie

c) mentálnu retardáciu


9. poruchy hlasu:

a) detská hyperkinetická dysfónia: korene v útlom detstve – dôvodom vzniku môže

byť dlhý plač bábätka; kričanie ako reakcia na slabý hlas; snaha prekričať ostatné

deti v kolektíve; snaha vyniknúť, upútať na seba pozornosť;

b) hyperkinetická dysfónia u dosp.: z premáhania hlasu, najčastejšie u hlasových

profesionálov;

c) psychogénne poruchy hl.: psychogénna dysfónia a afónia;

d) mutačné poruchy – predĺžená, predčasná, perverzná mutácia a fistulový hlas.

 

10. autizmus – bezrečnosť spôsobená vrodenou

poruchou osobnosti ako celku, z neschopnosti

nadväzovať kontakty s okolitým svetom.


11. kombinované chyby a poruchy.Autor: Mgr. Valika Červenková, logopedička

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria