Sobota 19. 6. 2021

Navigácia

Zážitky bez bariér Bavíme sa s microbitmi Medzinárodný program Zelená škola Projekt "Viem, čo zjem" Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti Grantový program 2018 - Dostaneme ťa do školy  eTwinning 2018/2019 Pohár o najlepší gymnastický štvorboj žiakov a žiačok Národná súťaž eTwinning 2018 Projekt „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“ Kvalita života v školskom prostredí - Strecha pre Váš nápad 2018 Malá finančná akadémia s KOZMIXOM Misia Modrá planéta s Kozmixom Prevencia negatívnych spoločenkých javov Škola priateľská k deťom eTwinning - Lesné miničarovanie eTwinning – Európa v škole 2017/2018 eTwinning – Sviatky v zimnom období 2017/2018 Na energiu s rozumom Národné projekty Zdravie a bezpečnosť v školách - Voda je život Ekobojovníci s rozumom v hrsti do zdravej budúcnosti Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice" 2009 - 2013 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Spoločne za zdravšiu výživu detí Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekty

Medzinárodný program Zelená škola

A opäť sme zelení...

            Naša škola sa aktívne siedmy rok zapája do medzinárodného projektu Zelená škola. Každé dva roky sme povinní  splniť cieľ vybranej témy, a tak získavame vlajku a certifikát Zelenej školy. Pred prísnou hodnotiacou porotou sme si aj tento rok chceli obhájiť titul a byť opäť úspešní.

            Dňa 16. 10. 2020 našu školu navštívili p. Čilliková a p. Sedliaková z Centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica vo Zvolene. Cieľom ich hodnotiacej návštevy bola kontrola splnených úloh a následné rozhodnutie o výsledku certifikácie. V škole sa stretli s p. riaditeľom, s členmi kolégia a s koordinátorkami projektu. V družnom rozhovore predebatovali jednotlivé aktivity hlavne so žiakmi kolégia  a veľmi sa potešili aj prítomnosti rodiča, tiež  člena kolégia. Následne ich žiaci previedli po škole a po areáli, kde si jednotlivé splnené ciele mohli pozrieť.  Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, za dodržiavania preventívnych opatrení Covid – 19  a mali sme z toho dobrý pocit. Po ich odchode sme netrpezlivo očakávali ich odpoveď.

            Odpoveď prišla po niekoľkých týždňoch s kladným rozhodnutím: Škola získava certifikát „Zelená škola“. V správe, ktorú sme dostali, ocenili naplnenie všetkých cieľov, vysokú úroveň proenviromentálnej výučby, adresné aktivity mimoriadne vhodné k danej téme Doprava a ovzdušie, spoluprácu školy s policajným zborom, lesníkmi, zrealizovanie rovesníckeho vzdelávania, početné prednášky, samostatný predmet Tvorba životného prostredia, vedenie krúžkov s enviromentálymi témami.

            Výsledku sa veľmi tešíme a s radosťou sa púšťame do ďaľšieho certifikačného obdobia s témou – Potraviny. Veľká vďaka patrí celému vedeniu školy, rodičom, učiteľom, žiakom, ale hlavne členom kolégia Zelenej školy. Ďakujeme pekne za podporu a pomoc.

 

Koordinátorky Zelenej školy


Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Na ceste k zmene využívajú metodiku 7 krokov:

 1. Kolégium Zelenej školy,
 2. Environmentálny akčný plán,
 3. Pro-environmentálna výučba,
 4. Eko-kódex,
 5. Environmentálny audit školy,
 6. Monitoring a hodnotenie,
 7. Informovanie a spolupráca.

 

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
 • prijať zodpovednosť za svoje činy/rozhodnutia.

 

Environmentálne voliteľné témy:

 1. Voda
 2. Odpad
 3. Energia
 4. Doprava a ovzdušie
 5. Zelené úradovanie a obstarávanie
 6. Zeleň a ochrana prírody
 7. Jedlá zmena

 

Od školského roku 2014/2015 absolvovala Základná škola Saratovská ul. 85, Levice tieto environmentálne témy: 

 

 Potraviny 2020/2022                                                                                              
 

Kolégium Zelenej školy:

 

Environmentálny audit školy:

 

Environmentálne aktivity:


Doprava a ovzdušie - 2018/2020                                                                          

Naša škola sa piaty roktretie certifikačné obdobie zapája do medzinárodného projektu Zelená škola. Po úspešných rokoch a splnených úlohách sme boli už dvakrát ocenení vlajkou a certifikátom Zelenej školy. V nasledujúcich dvoch rokoch sa budeme opätovne snažiť získať uvedené ocenenia. Našou prioritnou témou je Doprava a ovzdušie a tomu sme prispôsobili aj ciele a úlohy na nasledujúce dva roky 2018 – 2020.

Kolégium Zelenej školy:


Environmentálny akčný plán:

 

Pro-environmentálna výučba:
 

Environmentálny audit školy:


Environmentálne aktivity:

 


Odpad - 2016/2018                                                                                                   

Milí žiaci a rodičia, v školskom roku 2016/2017 naďalej pokračujeme v projekte Zelená škola. Ako všetci dobre viete, naša škola je už tretí rok zapojená do tohto medzinárodného programu. Za naše dvojročné úsilie sme boli odmenení certifikátom a vlajkou Zelenej školy, ktoré platia nasledujúce dva roky.

Ale čo ďalej?  Čo nás čaká? Ak si chceme ocenenie udržať aj ďalšie roky, musíme v našich aktivitách pokračovať. Dôležité je vybrať si ďalšiu tému, ktorej sa budeme venovať. Po téme Zeleň sme sa rozhodli pre tému odpad.

Čo to vlastne odpad je?

Odpad je vec, ktorej sa majiteľ chce zbaviť alebo tiež  vec, ktorej odstránenie je potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia. Odpad je prirodzená vec, ktorá v prírode tvorí súčasť  života.

Odpad existuje odkedy existuje život.

Rozoznávame dva druhy odpadu:

 • prírodný odpad, ktorý má svojho odberateľa a spotrebiteľa, 
 • odpad vzniknutý v dôsledku ľudskej činnosti, ktorý predstavuje  výrazný problém.


Ľudia, na rozdiel od prírody, vytvárajú také druhy odpadu, s ktorými si príroda sama nevie poradiť.

Znižovanie množstva odpadu:

Keď sa chceme dať na cestu znižovania množstva odpadu, je potrebné, aby sme sa riadili rebríčkom:

 1. Minimalizuj
 2. Opätovne používaj
 3. Recykluj
   

Tému odpad budeme zaraďovať do našich aktivít, v rámci tried a školy. Napríklad – celoročný zber papiera, dvojzložkový separovaný zber v triedach a na chodbách, vytváranie rôznych výrobkov a prác z odpadu na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, technických prác.  Rovesnícke učenie o odpade, využívanie kompostoviska, recyklovaného papiera, obojstranná tlač a mnoho ďalších.

Chceme Vás  informovať o akcii – Daruj knihu, poteš iných, kde môžete darovať prečítanú knihu z domu, do školskej knižnici v našej škole. Knihu alebo knihy, prinesieš a odovzdáš triednej pani učiteľke. Všetky darované knihy budú označené menom darcu a budú slúžiť na požičiavanie pre všetkých žiakov. Za darované knihy vopred ďakujeme. O akcii informujú plagáty na chodbách a v triede.

O všetkých ostatných aktivitách Zelenej školy budete informovaný prostredníctvom rozhlasu, nástenky vo vstupnej chodbe do školy alebo na stránke školy.

Odpad je na svete tak dlho ako život sám. Bol, je a bude. Na tom sa nedá nič zmeniť. Zmeniť sa dá len prístup k nemu. Nesmieme podceňovať jeho vplyv na náš život a musíme si začať uvedomovať, že pokiaľ budeme odpad prehliadať, nebude naša Zem nikdy krásne miesto pre život.

Environmentálne aktivity:


Environmentálny audit školy: 

Certifikát:

 • Dňa 17.10.2018 sa v Bratislave, v divadle Aréna, konala slávnostná CERTIFIKÁCIA Zelenej školy, kde naša škola získala po druhý krát vlajku a certifikát Zelenej školy. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu v environmentálnom programe Zelená škola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeleň a ochrana prírody - 2014/2016                                                                      

Milí rodičia a žiaci,

Naša škola sa v septembri tohto školského roka zapojila do dvojročného environmentálneho programu s názvom Zelená škola. Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004 a v súčasnosti je do neho zapojených viac ako 270 škôl.

Čo je Zelená škola?

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie, optimizmus, zmena životného prostredia školy.

Zelená škola je určená pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Kde  žiaci, s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby našej školy, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Ako sa staneme Zelenou školou?

Na získanie titulu Zelená škola musíme absolvovať 7 krokov. V prvom kroku sme si na škole vytvorili kolégium Zelenej školy. Je to skupina ľudí pozostávajúca z rodičov, učiteľov a žiakov našej školy. Ich mená si môžete prečítať na tabuli vo vestibule.

Kolégium za pomoci  žiakov a učiteľov vyplnilo pracovné listy, kde sme si na základe výsledkov vybrali našu tému, ktorej sa budeme celé dva roky venovať. Naša téma je – zeleň a ochrana prírody. Radi by sme zveľadili zeleň v areáli, vytvorili učebňu v prírode, bylinné špirály, zasadili nové dreviny.

Dúfajme, že s vašou pomocou škola zvládne aj ostatné kroky a krok za krokom sa priblížime k nášmu cieľu. O všetkých ďalších krokoch a aktivitách nás vždy bude včas informovať nástenka vo vchode do školy.

Pomôžme spoločne k zmene v náš prospech.

Kolégium Zelenej školy: 


Environmentálny akčný plán školy:


Environmentálne aktivity:


Environmentálny audit školy:


Ocenenie:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne
  fax: 036 622 3560

Fotogaléria