Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Hlavné úlohy Školská zrelosť Špecifické poruchy učenia Cvičenia

Školská zrelosť-

- neznamená, že naše dieťa sa ešte v škôlke naučí: čítať, písať, počítať.

- Ide o to, aby bolo v norme zo zdravotnej a psychickej stránky

- aby malo všetky predpoklady na úspešné zvládnutie školskej dochádzky.
DIEŤA JE ZRELÉ NA ŠKOLU KEĎ:

-vie komunikovať:

-vie sa správne vyjadrovať, zopakovať aj ťažšie dlhé slová, celé vety

-má primeranú slovnú zásobu- vie rozprávať podľa obrázka

(na otázku čo vidí na obrázku- nehovorí- vidím tetu, vidím uja, je tam ujo…,

alebo len jednoslovne, ale rozpráva celými vetami, v súvetiach celý príbeh)

-porozumie reči a kontextu

-vie zopakovať obsah rozprávky, ktorú počulo

-nemá poruchu reči SYKAVKY, R, ZAJAKAVOSŤ, ONESKORENÁ REČ (LOGOPÉD)

-Pozornosť: by mala byť 15-20 min.

-Pamäť: pamätá si básničky, riekanky


(cvičenia: -10 obrázkov, zakryť, vymenuj čo si si zapamätal., alebo obrázok, o ktorom hovoril,

zakryť a pýtať sa –Akej farby mal vlasy? Čo mal obuté?…)


-Orientácia v priestore i v čase: -vpravo, -vľavo, -hore, -dolu

-čo je vpredu, vzadu, pred…, za…

-vie napočítať do 5, vie určiť poradie, pomocou názoru sčíta a odčíta do 5

-pozná základné farby

-rozlišuje geometrické tvary (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh- z nich obrázok- postavu…)


-Motorika:

-Jemná (ruka, prsty) –vie správne držať ceruzku v ruke (ľavákov neprecvičovať!)

-dokáže obkresľovať predlohy, -napodobňovať tvary

-kresliť jednotlivé tvary z pamäti

-vie zobraziť svoje predstavy a reálne zážitky

-prejavuje spontánny záujem o písmená a číslice

-zručnosť (vystrihovanie, krčenie, trhanie, skladanie papiera, modelovanie, navliekanie korálkov)


-Hrubá (pohyb trupu)

–správne držanie tela pri písaní (chrbát rovný, oba lakte na stole)

-poloha dolných končatín (vedľa seba)

-vzdialenosť hlavy od papiera (papier mierne naklonený)

 -Nájdite si pravidelné denné chvíľky (10-20min.) kedy sa dieťaťu venujete.

-je sociálne zrelé:

-vie sa adaptovať na nové prostredie, nových spolužiakov, učiteľov

-vie sa presadiť v kolektíve

-má určitú úroveň informovanosti o okolitom svete

-záujem o dianie, kladie otázky PREČO…?

-obliekanie a obúvanie bez pomoci dospelých –zapnutie gombíkov, -viazanie šnúrok

-samostatne jesť

-ísť a obslúžiť sa na toalete


                                       DIEŤA JE NEZRELÉ KEĎ:

                                                             -má oneskorený vývin reči

                                                                                            -slabú slovnú zásobu

                                                                                                 -dorozumieva sa len jednoduchými vetami

                                                                                                 -nevie zreprodukovať obsah krátkeho príbehu či rozprávky, ani podľa pomocných otázok

                                                                                                 -je príliš hravé –nerozlišuje medzi hrou a povinnosťami

                                                                                                 -je nadpriemerne pohyblivé, nedokáže sa dlhšie sústrediť na jednu činnosť

                                                                                                 -je nepozorné

                                                                                                 -rýchlo zabúda

                                                                                                 -odmieta spolupracovať, chce robiť len to, čo ho baví

                                                                                                 -nevie sa dobre orientovať v čase ani v priestore

                                                                                                 -nevie vymenovať číselný rad

                                                                                                 -má problémy s jemnou motorikou –nedokáže správne držať v ruke ceruzku

                                                                                                 -kreslí veľmi málo, keď ho už k tomu prinútime, kreslí neobratne

                                                                                                 -je citovo labilné, nevie sa prispôsobiť kolektívu

                                                                                                 -k deťom sa správa agresívne alebo s nimi vôbec nekomunikuje

                                                                                                 -má výrazne oneskorený fyzický vývin alebo vážne zdravotné problémy, ktoré

                                                                                                   by ohrozovali jeho školskú dochádzku (dieťa je častejšie choré ako zdravé)Ak si nie ste istý zrelosťou vášho dieťaťa, požiadajte o prešetrenie testom školskej zrelosti v príslušnej pedagogicko-psychologickej poradni. 

Ak Vaše dieťa nie je zrelé na vstup do ZŠ, môžete využiť možnosť odkladu školskej dochádzky o 1 rok.                         

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria