Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Hlavné úlohy Školská zrelosť Špecifické poruchy učenia Cvičenia

 

Cvičenia sluchového vnímania (podpora čítania, diktátov..)

 

- rozdeliť vetu na slová, určiť poradie, počet, prvé a posledné

- deliť slová na slabiky a hlásky, určiť ich poradie, počet, prvú a poslednú hlásku, vedieť či sa istá hláska vyskytuje v slove, vymýšľať slová s danou hláskou – začína sa, končí na; na druhom mieste v poradí je…povedať koľko hlások má slovo

- rozpoznať vyhláskované slovo (v prípade potreby začať od slabík, dvojslabičné slovo s otvorenými slabikami – ruka, jednoslabičné slovo so zatvorenou slabikou – pes, trojslabičné slovo s otvorenými slabikami – koleso, dvojslabičné slovo s 1 zatvorenou slabikou – bubon, taška…)  r-u-k-a, k-o-l-e-s-o

- tvorenie slov zámenou hlásky, slabiky (mak-rak-vak), pridávaním či uberaním hlások, slabiky

- tvorenie slov z poprehadzovaných slabík, písmen

- pri čítaní príbehu dieťa reaguje dohovoreným pohybom na počutie dohovoreného slova (farby, slovo kráľ, zvieratá..)

- pri čítaní príbehu zámerne meníme slová v známom texte (Modrá Čiapočka, niesla v košíčku cvičky…)

- vymýšľame slová s rovnakým základom – ryba, rybár, rybník..

- dospelý hovorí dvojice rovnakých a podobných slov, dieťa označí či sú rovnaké, alebo v čom sa odlišujú

- dospelý hovorí slová, dieťa určuje prítomnosť a pozíciu dohodnutej hlásky

- v slovách určujeme tvrdú, mäkkú hlásku d-ď, t-ť..začíname s rozlišovaním na začiatku slova, na konci a potom uprostred

- podobne s rozlišovaním znelých a neznelých spoluhlások

- po sluchovom zvládnutí cvičíme v písanie (tvrdej, znelej, mäkkej, neznelej spoluhlásky, dlhej samohlásky..) najprv v doplňovacích cvičeniach, potom ako diktát po predchádzajúcej sluchovej príprave, rozložíme si slovo na hlásky, zdôrazníme mäkčeň. dĺžeň

- označujeme krátku a dlhú samohlásku v texte, grafickými značkami slabiky

(krátka slabika – bodka, dlhá slabika – čiara) a triedime slová podľa udanej schémy ( – . . ,   . -  ,  . .)

- vymýšľanie slov podľa danej schémy ( – . .  písmeno)

- reprodukcia rytmu tlieskaním, ťukaním, vytlieskávanie rytmu piesne

- slovné hry s doplňovaním slov do vety: Mama kúpila…

- vytlieskávanie slabík v slove, vo vete

- zapamätať si riekanky, básničky, zaujímavé výroky (rytmus, rým)

- podľa počutej inštrukcie vykonať(naraz povedané dva – tri pokyny) a dodržať postup zadania (poradie pokynov)

 

 

Cvičenia sluchovej analýzy, syntézy:

 

Vždy dodržať postupnosť, začať od slov (prípadne od slabík), ktoré dieťa ešte 

 

dokáže analyzovať, alebo poskladať z počutých hlások. Dieťa postupne sa učí

 

pracovať so slovami zvyšujúcej sa náročnosti (po bodoch), v nácviku prechádzame

 

k ďalšiemu typu slov len vtedy, ak zvláda analýzu a syntézu daného bodu

 

(napr. v 2. bode zvládne slová, postupujeme k slovám v bode 3)

 

- slabiky  ma, lo, pe…     op, al, em…

 

- dvojslabičné slová/spoluhláska a samohláska/: ruka, pero, misa

 

- dvojslabičné slová :  áno, eso, ucho, aby

 

- slová so zatvorenou slabikou: dom, pes, žiak

 

- dvojslabičné slová: hlava,  kruhy, zbiera,

 

- trojslabičné slová:  ovocie, akoby, okolo, Irena

 

- trojslabičné slová: rodina, jahoda, palica

 

- kombinácie: obed, sused, Adam, účet

 

- kombinácie: taška, búrka

 

- kombinácia v trojslab. slove: výrobok, pekáreň

 

- dve zatvorené slabiky: balkón, parník, sedliak

 

- zložitejšie slová: vlak, zrnko, pstruh, srdce, prsteň, jablko, brzda

 

- niekoľkoslabičné slová: prisťahovalec, drevorubač, okoloidúci, dlhotrvajúci

 

- podobné slová: pec-vec, schody-zhody, bohatá-rohatá, zapísal-zasypal, trojka-sojka

 

- slová s inverziou hlások: kos-sok, syr-rys, sen-nes, mat-tam

 

 

Cvičenia zrakového vnímania (podpora rozlišovania písmen, písania, čítania, diktátov, matematiky..)

 

- hľadáme rôzne objekty, detaily napr. pri pohľade z okna, v izbe

 

- hľadanie obrázka v spleti čiar, prekrývajúcich sa obrazcov, slov

 

- vyfarbovanie plôch podľa daných značiek

 

- vyhľadávanie písmen v texte

 

- triedenie predmetov podľa danej vlastnosti

 

- hľadanie odlišností, rovnakosti dvoch obrázkov v dvojici, skupine podobných

 

- dokresľovanie obrázkov, písmen, skladanie z častí – obrázky, písmená, slová

 

- hry pexeso, Čo na stole pribudlo (zmenilo sa, stratilo sa)? do 8ks

 

Dospelý pomáha, ak o každom predmete povieme komu patrí, na čo sa používa…,

 

kreslenie hľadaných predmetov, napovedanie prvej hlásky, napísanie prvej slabiky…

 

- rozlišovanie inverzných obrázkov – rovnaké aj stranovo prevrátené

 

(hry s predmetmi), dokresľovanie rovnakého a obráteného obrazca

 

- vyhľadať rovnaký, odlišný predmet v skupine

 

- dokresľovanie obrázkov podľa osi súmernosti, v štvorcovej sieti, zväčšovanie

 

- hra Na sochy, Na zrkadlá

 

- dieťa so zaviazanými očami sa má dotknúť rovnakého miesta na svojom tele,

 

kde sa ho predtým dotkol dospelý

 

- pojmy hore/dole, vpravo/vľavo, vpredu/vzadu, pred/za, medzi, vedľa…

 

umiestňovanie predmetov podľa pokynov, kreslenie značiek na papier podľa pokynov

 

- skladanie častí geometrických tvarov

 

- tvorenie počtom rovnakých skupín, pridávanie a odoberanie podľa

 

pokynov, porovnávanie počtov, rozklady čísel

 

- sledovať očami pohybujúce sa objekty, gúľanie očami… bez pohybu hlavy,

 

vymenovať rad predmetov postupne zľava doprava

 

- rozhovor o obrázkoch s dejom príbehu postupne zľava doprava

 

- zostaviť obrázky s dejom príbehu podľa dejovej línie

 

- sledovanie labyrintu, prepletených čiar prstom, ceruzkou, spájanie obrázkov

 

- obkresľovanie línie obrázkov cez priesvitný papier, po bodkách

 

- modelovanie, obkresľovanie písmen tlačených, písaných

 

- ukladanie predmetov podľa vzoru, vytváranie vzorov, doplňovanie chýbajúcich

 

častí vzoru, vyfarbovanie daných okienok v štvorcovej sieti

 

- písanie písmen, slov do krupice, piesku, obkresľovanie veľkých predpísaných

 

písmen a slov

 

Pri práci s obrázkami začať najprv s jednoduchými, postupne prechádzať

 

k zložitejším s väčším množstvom detailov.

 

 

Cvičenia s deťmi s dyslektickými ťažkosťami

 

- Modelovanie písmen z rôznych materiálov – zámeny písmen

 

- Vyhľadávanie a vyfarbovanie (označovanie) istého písmena v texte v časopise,

 

knihe, zápis niektorých slov

 

- Vymýšľame slová začínajúce na písmená, ktoré si dieťa zamieňa a zápis

 

niektorých slov

 

- Dokresľovanie písmena – fantázia, dotvoriť tlačený, alebo aj písaný tvar

 

- Dopisovanie písmena – chýbajúcu časť

 

- Obkresľovanie prstom tvar písmena, zápis písmena po vybodkovaných líniách

 

- Práca s kockami s písmenami – skladanie slabík, slov

 

- Čítanie spoluhlásky s rôznymi samohláskami – Sa, so, se, su, si

 

- Spájanie slabík spievaním, ťahavým slabikovaním a postupne skracujeme

 

ťahanie   sssááááááá, mmóóó

 

- Čítame: veee-seee-looo, (rozdeľujeme slová v texte zvislými čiarami: k-ni-ha,

 

b-ra-t, s-to-li-č-ka, vl-k, z-mr-z-li-na.. )

 

- Postupnosť čítania slov pri nácviku pozri pri sluchovej analýze a syntéze,

 

dodržiavať rovnakú postupnosť náročnosti slov

 

- Označiť v čítaných slovách zvislou čiarou úseky vyslovované naraz

 

- U začiatočníkov možnosť farebne označiť slabiky do štvorčekov

 

- Spoločné čítanie striedavé – jedno slovo, veta, odsek

 

- Spoločné čítanie – naraz s dieťaťom v jeho rytme

 

- Spoločné čítanie (8-10 slov) – dospelý najprv prečíta slová, dieťa sa pozerá

 

na vyslovenie slov, potom čítajú spoločne, potom dieťa samo

 

- Práca s okienkom – postupné odkrývanie textu

 

- Pod čítaný riadok používať pevný nepriesvitný pás

 

- Podčiarknúť slová po predchádzajúcom sa zoznámení textu očami (istý počet

 

viet), najprv označené slová prečítam (možnosť ich napísať, rozložiť na hlásky,

 

slabiky, poskladať z vyslovených hlások a pod), potom čítam celý text

 

- Vyhľadávať slová v texte, vetu, čítanie istého slova v istom riadku Napr. druhé

 

slovo v prvom riadku…

 

- Svoje dokončovanie príbehu, vety

 

- Čítanie viet s chýbajúcimi časťami slov, celými slovami, ktoré má dieťa opraviť,

 

alebo s niektorými podobnými slovami (ušiel-utiekol, pec- sporák..), ktoré má

 

dieťa označiť

 

- Rozprávanie známeho príbehu podľa obrázkov

 

- Skladanie slov (napr. z čítaného textu) z poprehadzovaných slabík

 

- Rozdeľovanie slov vo vete, kde sú slová napísané spolu

 

 

Cvičenia detí na rozvoj grafomotorických a vizuomotorických zručností, podpora písania

 

- Pri osvojovaní si a fixácii písmen využívať multisenzoriálny prístup – písmeno

 

modelovať, tvarovať z rôznych materiálov, dokresľovať, vyslovovať…

 

- Využívať uvoľňovacie cvičenia pred písaním, aj v priebehu písania (rameno,

 

lakeť – v stoji kreslíme do vzduchu, papier na stene, obkresľujeme ležatú

 

osmičku – pohyb začína do ľava – jednou, druhou, oboma rukami, písanie

 

veľkých tvaroch aj kreslenie  do piesku, do krupice, do zošita so širokými riadkami..).

 

- Umožniť dieťaťu zmenu polohy tela, krátky odpočinok, relaxáciu.

 

- Pokúsiť sa o fixáciu správneho úchopu písacieho náčinia – položenie na 3. prste,

 

palec a ukazovák pero pridržiavajú zo strán, 2 – 3 cm od hrotu pera (nenásilne).

 

Každé mierne zlepšenie a snahu oceniť.

 

- Využívať zošity s pomocnou liniatúrou, širšími medzerami medzi linajkami

 

(aj u starších žiakov, nepísať do zošitov bez linajok).

 

- Umožniť používať pomôcky – vhodné písacie a kresliace náčinie (pero Stabilo,

 

Tornádo), špeciálne násadky z moduritu alebo s trojuholníkovým prierezom,

 

podložka so znázornením správnej polohy zošita.

 

- Rešpektovať pomalšie tempo písania, uprednostniť kvalitu pred kvantitou,

 

aby nedošlo k zhoršeniu výkonu z dôvodu zbytočného náhlenia sa a nedávať prepisovať.

 

- Gramatické chyby v písomnom prejave (napr. diktáte – časovo limitovaný výkon)

 

si následne overiť ústne a potom spolu opraviť s vysvetlením pravidla. Slovo napíše

 

dospelý, môže zvýrazniť farebne pravopisný jav a dieťa slovo niekoľkokrát odpíše.

 

Diktáty nahradiť doplňovacím cvičením.

 

- Využívať špecifický autodiktát s predriekávaním  jednotlivých hlások (nahlas)

 

a dôsledným doplňovaním diakritických znamienok hneď po napísaní písmena

 

(cvičím – c, v, i, č mäkčeň, í dlžeň, m).

 

- Pri prepise naučiť dieťa kontrolovať za sebou svoj zápis a porovnať ho s predlohou

 

(tlačeným textom), nesprávne napísané podčiarknúť, napísať správne niekoľkokrát.

 

- Mäkčene a dĺžne a pod. zapísať hneď, nie až po napísaní celého slova.

 

- K náukovým predmetom – zápisy v zošitoch nahradiť okopírovaním zápisu spolužiaka

 

(ak sa vzhľadom k zníženej kvalite zápisu sa nedajú využiť na domácu prípravu),

 

K písomnému overovaniu znalostí dieťaťa voliť skôr práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede.

 

- Vo všetkých predmetoch tolerovať zníženú kvalitu písomného prejavu, rešpektovať pomalšie tempo zápisu – uprednostniť kvalitu pred kvantitou, dopriať viac času na napísanie. Oceniť časť, ktorá sa podarila, drobné pokroky, snahu. Naučiť heslovite zapisovať učebnú látku a graficky označiť vzťahy a súvislosti, možnosť dokresľovania obrázkov.

 

- Tolerovať zníženú kvalitu grafického prejavu (písanie, rysovanie, kresebný prejav, motorické zručnosti na pracovnej výchove), oceniť snahu.

 

- Umožniť v prípade potreby prechod na písanú formu tlačených písmen (2. stupeň).

 

- Pri práci využívať často zásadu často, ale v kratšom rozsahu.

 

 

Práce s deťmi s dysortografickými ťažkosťami

 

 

- Naučiť sa postupne pravopisné pravidlá.

 

- Doma písať diktáty, doplňovacie cvičenia, zdôvodňovať pravidlá

 

- Nesprávne napísané slovo predpísať, dieťa ho niekoľkokrát odpíše – zvýrazniť farebne časť slova, v ktorom dieťa pri písaní urobilo chybu, aby si zapamätalo správny tvar slova

 

- Autodiktát s predriekávaním

 

- Diktovať len slová, v ktorých dieťa zvládlo sluchovú analýzu, syntézu (pozri sluchové vnímanie, deti nižších ročníkov), skôr bežne používané slová, postupne jednoduché vety

 

- Zoznámiť sa najprv s cvičením, ktoré mu nadiktujete – označiť si slová, v ktorých zvyčajne dieťa robí chyby (dlhé slabiky, vybrané slová..), potom text dieťa napíše

 

- Každé pravidlo prehľadne a farebne napísať na výkres a zavesiť na nástenku vo výške očí dieťaťa pri práci

 

 

Práce s deťmi s dyskalkulickými ťažkosťami

 

 

- Vysvetľovať numerické operácie názorným spôsobom. Manipuláciou s predmetmi 

 

vysvetliť pojem číslo, vzťah číslovka (symbol) a počet napr. predmetov

 

- Naučiť pracovať a tolerovať vizuálnu oporu (pomôcka vyhovujúca  žiakovi – číselná os, prsty len do 10, tabuľky, počítadlo, kartičky s číslami, predmety…) pri práci žiaka.

 

- Vzťahy pred, za, medzi, prvý, posledný, hneď za… porovnávanie množstva predmetov, pojmy viac, menej, rovnako

 

- Orientácia na ploche – pojmy vpravo, vľavo, hore, dole…, kreslenie podľa inštrukcií (vpravo hore nakresli slnko, pod neho mrak…)

 

- Triedenie predmetov podľa danej vlastnosti – trénovať správne reakcie na niekoľko naraz zadaných pokynov (vyber zelené malé trojuholníky..)

 

- Učiť vzostupný a zostupný rad čísel, doplňovanie čísel v rade stúpajúcom, klesajúcom, povedz číslo pred 8, ktoré číslo je medzi 3 – 5, pokračuj v rade čísel za 49.., ktoré číslo je pred 90.. a pod.

 

- Kreslenie v labyrintoch, hľadanie v zamotaných čiarach… spájanie dvojíc podľa danej vlastnosti, dokresľovanie chýbajúcich častí do obrázka podľa predlohy, kreslenie rovnakého obrazca do štvorcovej siete, kreslenie zväčšeného obrazu do štvorcovej siete, dokresľovanie identickej polovice obrazca..

 

- Orientácia v priestore s používaním pojmov na, pod, za, pred, nad,..

 

- Cvičenie sluchovej pamäte – opakuj čísla, slová, vetu..

 

- Nácvik písania príkladov do zošitov so štvorčekmi

 

- Kreslenie čísel do štvorcovej siete (10×10 štvorčekov) – jednou farbou desiatky,

 

inou jednotky

 

-Naučiť jeden spôsob riešenia, neponúkať rôzne spôsoby vypočítania príkladu,

 

pri zadávaní používať rovnaké slová

 

- Zápis viacciferných čísel do okienok s označením (desiatky D, stovky S…)

 

-V slovných úlohách zdôrazniť kľúčové slovo – čo máme vypočítať

 

- Naučiť typy riešenia slovných úloh – o viac, o menej , krát viac…, zadávať úlohy

 

s minimálnou obmenou slov v zadaní, z učebnice zadania preformulovať.

 

- Násobenie, delenie vysvetľovať na manipulácii so skupinami predmetov, spoje

 

naučiť spamäti, naučiť pracovať s tabuľkou násobkov

 

- Nácvik písania čísloviek (pri zrkadlovom zápise), v dvojciferných číslach zápis

 

najprv desiatok (zápis čísla zľava doprava)

 

- Používať farebné zápisy na zvýraznenie správneho tvaru čísla, znamienka operácie

 

- Dohľad nad ním, na jeho nesprávny postup (napr. zámenu znamienka) hneď

 

upozorniť, usmerniť

 

- V písomných  operáciách (zápis čísel pod sebou)– dokresliť   ceruzkou vertikálne

 

čiary, alebo sieť štvorcov…nácvik správneho zápisu čísel pod seba

 

- Napr. farebne označiť pri násobení dvojciferným číslom rovnakou farbou číslo, ktorým násobím a výsledok

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria