Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Úvod Harmonogram Informácie pre rodičov (DOD) Užitočné linky Ako sa správne učiť?

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

Gestor

Úloha

Termín

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2019

Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019

16.9. - 30.9.2019

Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2020

11.11. - 29.11.2019

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

20.11.2019

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

od 20.11.2019

ŠVS

Distribúcia výsledkov T5 na ZŠ

do 20.12.2019

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

15.1.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 19.1.2020

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2020

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2020

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 21.2.2020

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 21.2.2020

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 6.3.2020

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2020

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

1.4.2020 a 2.4.2020

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2020

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 10.4.2020

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 10.4.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 15.4.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

15.4.2020 a 16.4.2020

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2020

ŠVS

Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ

od 30.4.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 4.5.2020

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2020

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

1.6. - 12.6.2020

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2020

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2020

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 9.7.2020

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria