Nedeľa 10. 12. 2023

Navigácia

                         

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

PREAMBULA 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

My, žiaci ZŠ na Saratovskej 85 v Leviciach, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, sa budeme usilovať o uplatnenie spolupráce medzi nami (žiakmi)a pedagógmi a o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena. Uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku Žiackej školskej rady ZŠ Saratovská 85 v Leviciach, ktorá bude zložená z našich zástupcov (spolužiakov) a sľubujeme, že budeme  rešpektovať jej prácu a jej uznesenia.

ČLÁNOK I.

Základné ustanovenie

 1. Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ na Saratovskej 85 v Leviciach. Zložená je zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov.  
 2. ŽŠR reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy.
 3. Sídlom žiackej rady je ZŠ, Saratovská 85 v Leviciach

ČLÁNOK II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.         

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.                                     

ČLÁNOK III.

Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady. 

ČLÁNOK IV.

Zloženie žiackej školskej rady, spôsob voľby jej členov, organizácia, rokovací poriadok, povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1.   Žiacka školská rada má 18 členov.

2.   Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3.   V každej triede 3. - 9. ročníka sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním na jeden školský rok. 

 4.   Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5.   Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6.   Z každej voľby sa robí zápisnica.

7.   Predsedom školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy. 

8.   Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady. 

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen žiackej školskej rady má právo:

 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
 5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,
 6. prenášať informácie vo vzťahu k triede, ktorá ho delegovala v obidvoch smeroch.

Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Vlastnosti člena žiackej školskej rady:

 • dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v žiackej školskej rade,
 • čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým,
 • organizačné schopnosti,
 • zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní,
 • rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,
 • schopnosť argumentácie a vedenia dialógu,
 • schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny. 

ČLÁNOK VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady
  a koná v jej mene.
 2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR. 

ČLÁNOK VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. ŽŠR nemá vlastný majetok
 3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac
  pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

ČLÁNOK VIII.

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. (Streda 14.00 hod. v 5.B)

ČLÁNOK IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 06.09.2019 a od toho dňa nadobúda platnosť.

Dátum: 06.09.2019             

 

..................................................    ..............................................             ..........................................

podpis predsedníčky ŽŠR               podpis koordinátora ŽŠR                    podpis riaditeľa školy       

     Alexandra Balážová                  PaedDr. Miriam Szántóová             PaedDr. Peter Kriška, PhD.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria