Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

Interná smernica do ŠKD

smernica do ŠKD

Základná škola, Saratovská ul.85, Levice

 

SMERNICA

Zásady prijímania dieťaťa do školského klubu detí 

 

Číslo:                  01/2016

Vydaná:             02. 09. 2016

Vypracovala:     A. Farkašová,  ved.vych. 

                                                                                schválil:

                                                                                                                        Mgr. Dušan Polák

                                                                                                                           riaditeľ školy

Čl.1

Úvodné ustanovenia

Riaditeľ Základnej školy Saratovská 85 v Leviciach, Mgr. Dušan Polák, vydáva  v súlade
so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č.306/2009 Z.z.
o školskom klube detí internú smernicu o zásadách na prijímanie detí do školského klubu detí.

Čl.2

Prijímanie detí do školského klubu detí

 1. Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice (ďalej len ŠKD), je výchovno-vzdelávacie zariadenie, zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú:
 • na ich prípravu na vyučovanie,
 • na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116 (Z.z 324/2012, Čl. 9, bod 35).  

 1. ŠKD sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí.
 2. Počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu (vyhláška č.527/2007 Z.z. zákon č.124/2006 o BOZP)
 3. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti (príloha č.1) podanej ich zákonným zástupcom,
 • u novoprijatých detí, ktoré ešte nenavštevovali ŠKD, je potrebné odovzdať žiadosť do prvých troch pracovných dní v mesiaci september,
 • u detí, ktoré už v minulosti navštevovali ŠKD, sa koná predbežný zápis
  v mesiaci máj predchádzajúceho školského roka.
 1. Do ŠKD sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov ZŠ a deti zo SZP s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.
 2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou ŠKD a v spolupráci s ostatnými vychovávateľmi s prihliadnutím na  individuálne osobitosti detí.
 3. Riaditeľ školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD.
 4.  

ČI.3

Zmeny v dochádzke dieťaťa do ŠKD. Odhlásenie dieťaťa z ŠKD.

 1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v žiadosti o prijatie do ŠKD.
 2. Odchýlky v dennej dochádzke do ŠKD a každú zmenu, je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne. Z dôvodu bezpečnosti deti nemôže byť akceptované oznámenie zmien na základe telefonickej žiadosti.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo odhlásiť dieťa z dochádzky do ŠKD aj v priebehu školského roka a to písomnou formou u vedúcej ŠKD. Ukončenie dochádzky do ŠKD sa uskutoční vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o odhlásenie.

Čl.4

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD

 1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určilo Mesto Levice na základe VZN č.94 a dodatku č.7, sumou 10 € za jeden mesiac. Tento príspevok sa uhrádza bezhotovostným prevodom do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza, na číslo účtu SK 46 5600 0000 0071 3740 0007. Ako variabilný symbol uvádzajte rok a do poznámky meno, priezvisko dieťaťa a triedu.
 2. Riaditeľ školy vydá písomné rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.
 3. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD je nemenný
  v prípade choroby alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa.
 4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (ods.7 § 114 školského zákona).
 5. V prípade neuhradenia stanoveného príspevku a po využití všetkých dostupných spôsobov na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD:
 • Písomná výzva k uhradeniu od vychovávateľky v príslušnom oddelení,
 • písomná upomienka o neuhradení platby od účtovníčky školy.

Čl.5

Záverečné ustanovenia

 1. S internou smernicou č.1/2016 o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD musia byť oboznámení všetci pedagogickí o odborní zamestnanci školy.
 2. Zmeny a doplnenia k tejto internej smernici prerokúva a navrhuje riaditeľovi školy na schválenie pedagogická rada.
 3. Interná smernica bola prerokovaná pedagogickou radou školy a schválená riaditeľom školy dňa 2.9.2016.
 4. Táto interná smernica je zverejnená na tabuli oznamov v zborovni školy.
 5. Interná smernica č.1/2016 nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016. Interná smernica vydaná dňa 1.9.2015 stráca platnosť k 31.8.2016.

 

 

 

 

TLAČIVO na STIAHNUTIE ,, ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠKD

 

NA STIAHNUTIE priloha_ziadost__SKD_2016.pdf

NA STIAHNUTIE priloha_ziadost_do_SKD__2016.docx

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria