Štvrtok 8. 6. 2023

Navigácia

Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Základná škola

IČO: 37864432

Sídlo: Saratovská ul. 85, Levice

Štatutárny zástupca: PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy

 

Kontaktná osoba: Denisa Endrészová

Telefón/fax: 036 – 622 3560

E-mail: endreszova6zslevice@gmail.com

 

               Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

              Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

                Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní

              Základná škola vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Základná škola bude vo svojom profile zverejňovať: 

-  súhrnná štvrťročná správa

-  aktuálne výzvy

 

-  plán verejného obstarávania


k nahliadnutiu :  plan_verejneho_obs._2018.pdf


 

 Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

 

http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria