Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Zážitky bez bariér Bavíme sa s microbitmi Medzinárodný program Zelená škola Projekt "Viem, čo zjem" Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti Grantový program 2018 - Dostaneme ťa do školy  eTwinning 2018/2019 Pohár o najlepší gymnastický štvorboj žiakov a žiačok Národná súťaž eTwinning 2018 Projekt „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“ Kvalita života v školskom prostredí - Strecha pre Váš nápad 2018 Malá finančná akadémia s KOZMIXOM Misia Modrá planéta s Kozmixom Prevencia negatívnych spoločenkých javov Škola priateľská k deťom eTwinning - Lesné miničarovanie eTwinning – Európa v škole 2017/2018 eTwinning – Sviatky v zimnom období 2017/2018 Na energiu s rozumom Národné projekty Zdravie a bezpečnosť v školách - Voda je život Ekobojovníci s rozumom v hrsti do zdravej budúcnosti Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice" 2009 - 2013 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Spoločne za zdravšiu výživu detí Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekty

Zážitky bez bariér

PROJEKT: Zážitky bez bariér

Projekt podporila NADÁCIA PONTIS

GRANTOVÝ PROGRAM: SE ENERGIA PRE VZDELANIE

 

 

V apríli 2021 NADÁCIA PONTIS schválila a podporila realizáciu nášho projektu s názvom: Zážitky bez bariér. Projekt vychádza z myšlienky, že rozličnosť ako taká, vytvára mnoho príležitostí. Preto chceme našim projektom vytvoriť flexibilné multipodnetné prostredie s rôznorodými aktivitami, ktoré dokážu napĺňať požiadavky kvalitného neformálneho vzdelávania a zároveň rozvíjať sociálne zručnosti zainteresovaných účastníkov. Projektové činnosti poskytujúce možnosť výberu spôsobu sebarozvoja majú nielen edukatívny ale i kompenzačný a terapeutický charakter. Vytvárajú podmienky pre odstraňovanie socio-kultúrnych bariér, podmienky pre zažitie pocitu úspechu a spolupatričnosti.

Súčasná situácia s pandémiou a následné dištančné vzdelávanie oslabilo nielen kvalitu sociálnych vzťahov ale i edukačné príležitosti detí s rôznymi znevýhodneniami. Rovesnícka komunikácia sa náhle preniesla z reality do virtuality, v niektorých prípadoch absentovala úplne. Prirodzené sociálne interakcie sa stratili. Deti, ktoré nemali vytvorené vhodné technické podmienky v domácom prostredí, boli zas pod veľkým psychickým a emocionálnym tlakom vyplývajúcim z plnenia školských povinností. Mnohokrát im práve sociálne znevýhodnenie bránilo v úspešnosti počas tohto obdobia. Príležitosti na vytváranie interpersonálnych zručností boli limitované, emocionálna a psychická stránka osobnosti detí zas narušená. Našim projektom chceme vytvoriť pre všetky zúčastnené deti rovnosť šancí, aby si mohli samé vybrať spôsob a postup, ako budú kognitívne, afektívne a psychomotoricky napredovať v súlade so svojimi špecifickými potrebami.

Projekt poskytuje príležitosť voľby takých činností, ktoré korešpondujú s preferovaným štýlom učenia sa jednotlivcov a zároveň zabezpečia rozvíjanie interiorizácie sociálnych zručností.

 

Ciele projektu:

Cieľ č.1: vytvoriť flexibilné multipodnetné prostredie, ktoré v sebe implementuje možnosti efektívneho uspokojovania vzdelávacích potrieb detí.

Cieľ č.2: zvyšovať sociálne zručnosti a úspešnosť detí v podmienkach neformálneho inkluzívneho vzdelávania.

Cieľ č.3: odstrániť psychosociálne, emocionálne a komunikačné bariéry rôznymi kompenzačnými, terapeutickými a edukatívnymi prostriedkami.

Cieľ č.4: skvalitniť rovesnícke interakcie prostredníctvom rôznorodých skupinových foriem činností.

 

Vybrané projektové aktivity:

 • Interaktívne výučbové programy
 • Kniha lesných kúziel
 • Stavanie mája
 • Krabicové totemy
 • Nie je guľa ako kruh
 • Veda hrou
 • Pieskové mandaly
 • Obleč pocity do hudby
 • Rozprávočka von z klobúka
 • Môj vlastný erb
 • Tričko životných zručností
 • Skupinový komiks
 • Ilustrované čítanie

Koordinátor projektu: PaedDr. M. Čákyová

Fotogaléria:

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria