Streda 27. 9. 2023

Navigácia

 

 Úlohou ŽP pri plnení svojho poslania a cieľov je :


- predkladať pripomienky a návrhy
- upozorňovať na problémy, ťažkosti žiakov
- zohľadňovať názory a pripomienky vyučujúcich 
- usporiadať požiadavky a vypracovať programové zameranie

- určiť poradie naliehavosti a možnosti riešenia, príp. realizácie danej problematiky
- každé uznesenie ŽP vyriešiť do budúceho zasadnutia

- pomáhať šetriť elektrickou energiou, vodou v triedach aj spoločných priestoroch (chodby, WC )
- prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii
- všímať si správanie, prospech, úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne
- dbať na ochranu a bezpečnosť pri vyučovaní, aj v čase prestávok
- upozorňovať na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a úpravy(kľučky, dvere, parapetn
é dosky,...)
- podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia a poskytovať škole aj aktívnu pomoc pri realizácii

V spolupráci s pedagógmi:

- zabezpečovať ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti

- podieľať sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov

- riešiť problémy správania v škole i na verejnosti

- uplatňovať demokratizáciu vyučovacieho procesu (asertívne vystupovanie učiteľa k žiakovi, žiaka k učiteľovi)

- zaoberať sa problematikou stravovania v ŠJ (kultúra stolovania, úroveň kvality, kvantity, pestrosť jedál stravnej jednotky)

- aktivizovať žiakov v mimoškolských činnostiach (kultúrno-spoločenské a športové podujatia, záujmové krúžky a pod.

- podieľať sa na výzdobe školy

- zabezpečiť správny informačný tok (členovia ŽP sú povinní informovať všetkých žiakov a triednych učiteľov o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť)


       Žiak rešpektuje učiteľa ako svojho priameho nadriadeného. Správa sa k nemu korektne, s patričnou úctou. Má právo opýtať sa na akýkoľvek problém, s ktorým si nevie poradiť. Nikdy nemôže urážať učiteľa. Dodržiava všetky zásady školského poriadku a vnútorného poriadku školy.


      Učiteľ vo vzťahu k žiakovi i rodičom vystupuje korektne, čestne a spravodlivo. Nepoužíva telesné tresty, urážlivé a hanlivé slová na adresu žiakov. Plní si svoje povinnosti v súlade s Pracovným poriadkom školy a Zákonníkom práce. Formy a metódy práce sú osobnou záležitosťou učiteľa. Vybrané formy a metódy práce používa tak, aby žiaci čo najlepšie ovládali predpísané učivo

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria