Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Osobitný predpis (PŠD)

Žiadosť NA STIAHNUTIE

 ziadost_plnenie_sk._dochadzky__v_zahranici.doc

 

 

Vnútorný predpis riaditeľa ZŠ  č. 02  / 2014:

Osobitný predpis plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD)  mimo územia SR

 

Dátum schválenia a účinnosti:     01.02. 2014

Aktualizovaná:  16.9.2015

Vypracoval a  za  správnosť zodpovedá:  Mgr. Dušan Polák

Za dodržiavanie zodpovedá: Mgr. Gabriela Regászová, ZRŠ + TU

                                               PaedDr. Scarlet  Bieliková,ZRŠ + TU   

                                                                                                                           Mgr. Dušan  Polák

                                                                                                                                                             riaditeľ  školy

 

 

Úvodné ustanovenia - aktualizácia

 

Riaditeľ Základnej školy , Ul. Saratovská 85 v Leviciach, vydáva túto smernicu v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), v zmysle § 23 písmena b) o formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v základných a stredných školách mimo územia Slovenskej republiky a § 57 o komisionálnej skúške.

Predmetom smernice je upraviť podmienky a jednotný postup školy a zákonných zástupcov žiakov školy pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky – mimo územia Slovenskej republiky.

Článok 1

Všeobecná časť

1./ Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „forma osobitného spôsobu školskej dochádzky“).

2./ Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§23 zákona 245/2008 Z. z.) sú:

a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“),

b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,

c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,

d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva,

e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,

f) podľa individuálneho učebného plánu.

 

Článok 2

Podmienky povolenia štúdia mimo územia SR

O povolení vzdelávania podľa § 23 písmeno b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (vydá rozhodnutie). Na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu poskytuje kmeňová škola žiakovi učebnice a pracovné zošity.

 

Článok 3

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky

1.V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky zákonný zástupca žiaka uvedie:

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) adresu bydliska žiaka v zahraničí (t.č., mail)

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať, predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí.

 

Článok 4

Povinnosti zákonného zástupcu

1. Ak ide o vzdelávanie podľa článku 3  (§ 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiaka navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa článku 3 ( §23 písm.b). Dovtedy triedny učiteľ zapisuje žiaka ceruzkou do triednej knihy ako neprítomného na vyučovacích hodinách. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiakov základnej školy, ktorým bolo vydané rozhodnutie  riaditeľa školy o individuálnom vzdelávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy.

 

     Riaditeľ školy odporúča žiakom (zákonným zástupcom neplnoletého žiaka) vo vlastnom záujme požiadať Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predložiť riaditeľovi školy. Uznávanie zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní zo základnej alebo strednej školy na účely pokračovania v štúdiu na území SR upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (§ 31) O uznaní zahraničných dokladov o riadne ukončenom vzdelaní zo základnej školy alebo strednej školy (nostrifikácii) rozhoduje príslušný okresný školský úrad (Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra). Ministerstvo školstva v SR v prípade týchto dokladov na žiadosť krajského školského úradu vydáva stanovisko o úrovni vzdelania.

     Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou v štáte, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie. Absolvent zahraničnej školy požiada okresný školský úrad príslušný podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v písm. a) preložený do slovenského jazyka a overený, ako je uvedené vyššie. Okresný školský úrad do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

 

Článok 5

Komisionálna skúška

1.Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa §23 písm.b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne škúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

2. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním.

Komisionálnu skúšku vykoná žiak spravidla z tých povinných predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí podľa §23 písm. b) a c) nevyučujú.

3. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať. 

4.Obsah skúšky, t.j okruh tém zašle triedny učiteľ žiaka kmeňovej školy v spolupráci s vyučujúcimi predmetov z ktorých bude robiť komisionálnu skúšku.

5. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

5. O  výsledku skúšky sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše skúšajúci, resp.

predseda a všetci členovia skúšobnej komisie.

6.Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu konečný.

7. Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí podľa §23

písm. b) a c) nevyučujú, alebo plnil osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym 

vzdelávaním v zahraničí a vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu

príslušného ročníka kmeňovej školy, okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania školy,

škola vydá vysvedčenie.

8. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa ods. 1, čl. 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

 

Článok 6

Doplňujúce ustanovenie

V prípade nedodržania stanoveného termínu zaslania potvrdenia o návšteve školy žiakov s povinnou školskou dochádzkou do 16 rokov je škola povinná ohlásiť príslušným orgánom zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

Táto interná smernica nadobúda účinnosť v plnom rozsahu dňa: 01.09.2015.

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré tvoria

súčasť tejto smernice.

      

 

Smernica bola aktualizovaná,  prerokovaná a schválená riaditeľom školy na zasadnutí PR   dňa 16. septembra 2015

 

 

                                         /Názov školy, adresa školy/

Základná škola: …..........................................................................................................

 

                                                                                                                  /Deň, mesiac, rok/

 

Číslo: …............................                           V …..................... , ….......................................

 

 

 

R O Z H O D N U T I E

 

                                            /Názov školy/

Riaditeľ …..............................................................................................................................

ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. f  z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 25 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  podľa § 46 a 47 z. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

povoľuje plniť povinnú školskú dochádzku

mimo územia Slovenskej republiky

 

 

 

 

                           / Meno a priezvisko/

žiakovi /-čke/   ….....................................................................................................................

 

                             /Dátum a miesto/

narodený /-ná/ …..................................................rodné číslo: ...............................................

 

         

 bytom …..........................., Ul......................, PSČ......................., žiačkovi/žiačke....................

 

 ....................triedy Základnej školy..........................................................................................

 

 

od .......................do.....................

 

 

  na .........................................., ............................................................. štát:..............................

               (názov školy)                         (adresa školy)

                                              

 

 

 

 

 

Odôvodnenie

Zákonný zástupca žiaka dňa ............................ písomne požiadal riaditeľa školy v zmysle

§ 25 ods. 2 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku svojho syna

(dcéry)........................................................................, narodeného (nej)....................................

 mimo územia SR.

 Zákonný zástupca žiaka v zmysle § 25 ods. 3 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámil dňa .............................

 riaditeľovi ZŠ............. .................................................................................................... ....

 názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať /alebo potvrdil dňa

 ............................ školu uvedenú v jeho žiadosti,  ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať/

 formou čestného vyhlásenia /alebo potvrdenia riaditeľa zahraničnej školy o návšteve školy, 

 ktoré je  opečiatkované, podpísané, preložené do slovenčiny, overené notárom/.

 

 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 6 ods. 5 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia zriaďovateľovi školy (obec ako ŠÚ)...............

.....................................................................................................................................................

 prostredníctvom riaditeľa základnej školy.

 

 Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

 

 

 

 

       

 

                              okrúhla pečiatka                                            riaditeľ školy

                              so štátnym znakom                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                   /Meno, priezvisko, titul, podpis/

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostanú

  1. zákonný zástupca dieťaťa
  2. k spisu

 

Žiadosť NA STIAHNUTIE

 ziadost_plnenie_sk._dochadzky__v_zahranici.doc

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria