Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Žiacka školská rada je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde žiackej školskej rady, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti.

Naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú zodpovednosť za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sevarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Odstraňuje sa bariéra učiteľ-žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu. Odstraňujú sa vzájomné nedorozumenia a predchádza sa týmto nedorozumeniam.

 

Žiacka školská rada zasadá  raz mesačne. Pracuje pod vedením p. učiteľky PaedDr. Miriam Szántóovej. Tvoria ho predsedovia jednotlivých tried. Zaoberá sa aktuálnymi problémami školy, pomáha pri organizovaní rôznych aktivít.

14. 2. Valentín, rozdávanie valentínskych pozdravov v triedach. Deň spestrila hudba, ktorá cez prestávky znela zo školského rozhlasu.

 

Žiacka školská rada rieši Pravidlá správania sa stravníkov v školskej jedálni. Predsedovia tried budú príkladom správania sa.

 

Žiacka školská rada pripravuje na Deň detí - 1. 6. program pre žiakov 1. stupňa: súťaže, hry a šport.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria